Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mierzeja Sarbska

Kod obszaru:

PLH220018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1882,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 1 086,6 ha, leżący na wysokość od 0 do 24 m npm obejmuje wąską mierzeję między Bałtykiem a kryptodepresyjnym Jeziorem Sarbsko i położoną na wschód od niego równinę błot przymorskich. Ostoja stanowi jedyny na polskim wybrzeżu - poza Słowińskim Parkiem Narodowym -kompleks wydm wałowych i parabolicznych (w części ruchomych) oraz zróżnicowanych wilgotnościowo, porastających je borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe (niecki deflacyjne) są wypełnione torfem. Często występują w nich mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzoścowe, zanikające zbiorowiska mające w Polsce nieliczne stanowiska. Dużą część obszaru pokrywają zbiorowiska leśne. Oprócz borów bażynowych (ok. 75% powierzchni ostoi) występują tu dobrze zachowane, kwaśne i żyzne olsy i brzeziny bagienne. Walor tego terenu podnoszą zarośla z bardzo rzadką woskownicą europejską (Myrica gala), i (nieliczne w Polsce) stanowisko Linaria loeselii. Wyjątkowo licznie reprezentowane są populacje gatunków roślin naczyniowych oraz zwierząt zagrożonych i prawnie chronionych w Polsce. Jest tu stanowisko lęgowe puchacza oraz miejsce stałego pobytu takich gatunków jak bielik i rybołów. Ponad 50% obszaru zajmuje 9 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Nadmorskie wydmy, piaszczyste plaże zajmują 16% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 2% powierzchni a siedliska leśne - 82%.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dotrzeć od strony Łeby, wybrzeżem w kierunku wschodnim lub od południa drogą lokalną Szczenurze - Sarbsk - Sasino. Obszar charakteryzuje się ogromnymi walorami krajobrazowymi. Amatorzy ekoturystyki odwiedzać mogą: Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu (15 238,6 ha; 1994); z rezerwatem przyrody Mierzeja Sarbska (546,63 ha; 1976). Projektuje się utworzenie rezerwatu Wydmy w Stilo. Informacje turystyczne: w gdańskim i słupskim oddziale PTTK oraz w punktach informacji turystycznej w większych miejscowościach. W okolicy powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu (szczególnie poza sezonem letnim) można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o dowolnym standardzie.
Nadzór nad obszarem sprawuje Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, tel. (0-58) 620-69-11; Urząd Morski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, tel. (0-59) 84-12-443; RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19.

Zagrożenia:

Nadmierny, niekontrolowany rozwój turystyki powodujący wydeptywanie i degradację chronionych siedlisk, zanieczyszczenie wód w jeziorze, prowadzenie prac odwodnieniowych, wycinanie drzew i pożary.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Mierzeja Sarbska - rezerwat przyrody
• Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• laguny przybrzeżne *
• nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec
• lerka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lelek - ptak
• puchacz - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lnica wonna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10 Urząd Morski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15A RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

Jednostki administracyjne:

• Łeba (lęborski, woj. pomorskie)
• Wicko (lęborski, woj. pomorskie)
• Choczewo (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska