Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mechowiska Sulęczyńskie

Kod obszaru:

PLH220017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

45,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w najbardziej urozmaiconej krajobrazowo części Pojezierza Kaszubskiego - Szwajcarii Kaszubskiej. Mechowiska Sulęczyńskie są jednym z cenniejszych obiektów przyrodniczych tego regionu. O ich unikatowości świadczy występowanie kompleksu torfowisk nakredowych, źródliskowych i mszarnych. Kompleks torfowisk położony jest pomiędzy wałami moren czołowych, między jeziorami Głębokim i Węgorzyno. Torfowisko nakredowe, będące siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu priorytetowym z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, stanowi prawie połowę terenu ostoi i zajmuje głównie północną i środkową części obszaru. Na torfowisku tym wykształciły się zbiorowiska roślinne zwane mechowiskami. Występują tam rośliny wapniolubne t.j. kruszczyk błotny, dziewięciornik błotny i lipiennik Loesela. Ochrona tej ostatniej rośliny jak również występującego tu sierpowca błyszczącego jest wymagana przez Dyrektywę Siedliskową, dlatego obszar ten jest ważny także z punktu widzenia ochrony gatunkowej. W południowej części ostoi występują dwa kolejne cenne siedliska - torfowisko typu przejściowego oraz torfowisko typu wysokiego. Dodatkowo duża część obszaru jest porośnięta borami i lasami bagiennymi. Łącznie spotykamy tu aż 6 siedlisk ważnych dla Natury 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na południe od wsi Sulęczyno. Do Sulęczyna najlepiej dojechać autobusem PKS z Bytowa lub Kościerzyny. Obie te miejscowości znajdują się na trasie z Gdańska do Szczecinka i można dotrzeć do nich autobusem PKS lub pociągiem do Kościerzyny. Ze wsi Sulęczyno należy udać się do Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego "Leśny Dwór" (Sulęczyno ul. Żeromskiego 15), przy którym rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Brzegiem jeziora Węgorzyno". Jednym z ostatnich punktów ścieżki jest dojście do ostoi. Sulęczyno jest wsią letniskową i oferuje miejsca noclegowe w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach lub na polu namiotowym. Znajduje się tu również kilka restauracji i barów. Większym ośrodkiem turystycznym w okolicy jest Kościerzyna, w której można zwiedzić m.in. skansen kolejowy. W Wąsiorach warto obejrzeć kurhany i kręgi kamienne Gotów. W Złotej Górze niedaleko Kartuz na przełomie czerwca i lipca można uczestniczyć w Truskawkobraniu, czyli degustacji truskawek połączonej z ludowym jarmarkiem. Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej w Sulęczynie.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla ostoi jest sztuczne odwodnienie i zaprzestanie koszenia. Sprzyja to wkraczaniu na te tereny sukcesji wtórnej poprzez zarastanie krzewami i drzewami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Nadleśnictwo Lipusz 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2 tel. 680-07-80, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody w Gdańsku Uniwersytet Gdański UNEP-GRID W-wa

Jednostki administracyjne:

• Sulęczyno (kartuski, woj. pomorskie)