Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kurze Grzędy

Kod obszaru:

PLH220014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1586,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba terenu, bardzo urozmaicona, została ukształtowana przez lodowiec: falista, z lokalnymi kulminacjami moreny czołowej, miejscami urozmaicona rozcięciami erozyjnymi krawędzi wysoczyzny. Jest tu bogata sieć strumieni o charakterze górskich potoków. Teren ostoi stanowią głównie lasy. Wzniesienia morenowe zwykle porośnięte są buczynami - są to lasy bukowe i mieszane z domieszką buka. Na obszarze występują cenne starodrzewia bukowe. W najwyżej położonych fragmentach strefy krawędziowej wysoczyzny dominują buczyny kwaśne. Są także płaty żyznej buczyny pomorskiej i zbiorowiska grądowe, oraz łęgowe, nawiązujące do łęgu podgórskiego. W obniżeniach znajduje się część zespołu Jezior Potęgowskich, a także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych oraz jeziorka dystroficzne. Często otaczone są one przez lasy i bory bagienne. Ostoja obejmuje niewielkie powierzchniowo torfowisko wysokie i przejściowe z fitocenozami boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Dobrze zachowały się torfowiska wysokie i przejściowe z charakterystyczną florą, w tym z wieloma gatunkami zagrożonymi i chronionymi prawnie. Powierzchniowo dominują tu rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, których zidentyfikowano tu 8 rodzajów. Na obszarze stwierdzono cenne obiekty archeologiczne - pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w bardzo ciekawym przyrodniczo, ale i kulturowo - z zachowanym żywym folklorem, odrębnym językiem - regionie Szwajcarii Kaszubskiej. By dotrzeć do ostoi, w centralnej części lasów Mirachowskich Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, najłatwiej dojechać do Sierakowic autobusami PKS z Gdańska. Gmina Sierakowice oferuje ośrodki wczasowe, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne oraz kwatery prywatne. W Gminnym Ośrodku Kultury, który mieści się w XIX wiecznym budynku, zwiedzać można stałą ekspozycję muzealną m.in. tradycyjne urządzenie domu kaszubskiego. Na Jeziorze Gowidlińskim i Kamienickim można uprawiać sporty wodne. Okoliczne lasy zachęcają do wycieczek pieszych i rowerowych po wyznaczonych wielu szlakach turystycznych. Na aktywne wakacje można wybrać się na spływ kajakowy rz. Słupią. Dla miłośników osobliwości przyrody oprócz walorów krajobrazowych i rezerwatu Kurze Grzędy ciekawe będą rezerwaty torfowiskowe: Jezioro Turzycowe i Żurawie Chrusty oraz Przygiełkowy Moczar - jedyne na Pojezierzu Kaszubskim stanowisko przygiełki brunatnej. W Skrzeszewie można odwiedzać ostoję czapli siwej. Liczne są pomniki przyrody (wiekowe dęby, buki, sosny, lipy). Ciekawostką jest również głaz narzutowy - "Słupek". Spośród okolicznych miejscowości warto odwiedzić Kartuzy, gdzie Informacji Turystycznej o regionie udzielą pracownicy Dyrekcji PK lub z Muzeum Kaszubskiego.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Główne zagrożenie stwarza eutrofizacja torfowiska a także dystrofizacja jezior lobeliowych oraz osuszanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Turzycowe - rezerwat przyrody
• Kurze Grzędy - rezerwat przyrody
• Lubygość - rezerwat przyrody
• Szczelina Lechicka - rezerwat przyrody
• Żurawie Błota - rezerwat przyrody
• Kaszubski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Kaszubski PK w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1 RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19.

Jednostki administracyjne:

• Kartuzy (kartuski, woj. pomorskie)
• Sierakowice (kartuski, woj. pomorskie)
• Linia (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska