Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Środkowej Wietcisy

Kod obszaru:

PLH220009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

430,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, obejmujący jej przełomy. Fragment doliny charakteryzuje się dużym spadkiem i znacznymi różnicami w wysokości względnej. Dno doliny porośnięte głównie przez wilgotne lasy łęgowe, zbocze doliny przez lasy grądowe. Występują torfowiska i zarośla wierzbowe. W obszarze wyróżniono 6 rodzajów siedlisk objętych ochroną. Dominują dobrze zachowane łęgi olszowe. Dolina rozciąga się południkowo między Wieżycą na północnym krańcu doliny a Liniewem na południowym na skraju Kaszub. Stwierdzono występowanie europejskich ostoi następujących ptaków: błotniak stawowy, derkacz, zimorodek, bocian biały, dzierzba gąsiorek.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do Doliny Środkowej Wietcisy można się dostać PKS-em z Gdańska do Nowej Karczmy. Noclegi można znaleźć w samej wsi. Warto zobaczyć dworek szlachecki we Widzynach Kiszewskich w skansenie etnograficznym. W Będominie można odwiedzić Muzeum Hymnu Narodowego, upamiętniające miejsce urodzin gen. J. Wybickiego. Dolina Wietcisny oferuje liczne kąpieliska nad jeziorami. występowanie- bluszcz pospolity, przylaszczka, pierwiosnek.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Zmiana stosunków wodnych i intensyfikacja gospodarki, powodująca zanieczyszczenie rzeki odwiedzanie kąpielisk przez licznych turystów grozi płoszeniem ptactwa i zanieczyszczeniem linii brzegowej zanieczyszczenie rzeki i jezior przez odpadki pozostawione przez turystów

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Doliny Wietcisy - obszar chronionego krajobrazu
• Przywidzki - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• zimorodek - ptak
• derkacz - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian biały - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RZGW w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, tel.: (058) 321 22 88, fax: (058) 321 22 05, e-mail: office@rzgw.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Liniewo (kościerski, woj. pomorskie)
• Nowa Karczma (kościerski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska