Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Kłodawy

Kod obszaru:

PLH220007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

10,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Doliny Kłodawy obejmuje fragment doliny małej rzeki Pojezierza - Kłodawy (dopływ Motławy), silnie wciętej w wysoczyznę morenową. Zbocza doliny są strome, o nachyleniu dochodzącym do 45 stopni. Są one miejscem występowania licznych cyrków (nisz) źródliskowych. W dolinie zachowały się też starorzecza w różnych stadiach lądowacenia. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie gleb brunatnych, madów czarnoziemnych, gleb torfowo-murszowych. Bardzo dobrze zachowały się na tym obszarze zbiorowiska łęgowe i grądowe. Są to: unikatowy na Pomorzu łęg olszowo-jesionowy na tawertynie oraz rzadko rejestrowana, nieznacznie zniekształcona postać wierzchowinowa grądu o cechach przejściowych między Stellario-Carpinetum i Tilio-Carpinetum. Zajmują one ponad 80% obszaru i należą do rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Licznie reprezentowane są tu populacje rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele o podgórskim charakterze zasięgu. Dość licznie występują nisze źródłowe z rzadko notowanymi w tym rejonie zbiorowiskami źródliskowymi, m.in. Glycerietum nemoralis-plicatae.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Sympatycznie brzmiące miejscowości w dolinie Kłodawy to Trąbki Wielkie oraz Pszczółki. Dojazd pociągiem do Tczewa a stamtąd autobusem PKS do Pszczółek. Działające tu hotele i gospodarstwa agroturystyczne stwarzają dogodne warunki do wypoczynku. Turyści mogą udać się na przejażdżkę konną, udać się do sauny czy zagrać w bilard. Gmina słynie z pszczelarstwa, które stanowi ważny element lokalnej tradycji. Znajduje się tu 37 pasiek. W gminie można również zwiedzać XIX wieczny wiatrak a w pobliskich miejscowościach- zespół pałacowy w Żelisławkach i kościół św. Wawrzyńca w Różynach.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest niezgodna z wymaganiami ochronnymi gospodarka leśna, a także spływy nawozów i środków ochrony roślin z pól. Zagrożenia mogłyby wystąpić w przypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Kłodawy - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 Nadleśnictwo Kolbudy, 83-050 Kolbudy, ul. Os. Leśników 15.

Jednostki administracyjne:

• Trąbki Wielkie (gdański, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska