Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagna Izbickie

Kod obszaru:

PLH220001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

786,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Bagna Izbickie to obszar o powierzchni ponad 780 ha położony w rejonie słupskim, w województwie pomorskim. Jest to fragment dna pradoliny Łeby, wypełnionej utworami torfowymi, porośnięty wrzosowiskami, zaroślami, borami i lasami bagiennymi. Obszar ten, w dużej części pokryty jest lasem. Łąki i pastwiska poprzecinane są rowami i kanałami melioracyjnymi. Teren ten posiada wysoką wartość przyrodniczą ze względu na występowanie pięciu szczególnych rodzajów siedlisk (obejmujących 50% obszaru ostoi) wymienionych w dyrektywie siedliskowej. Znajduje się tu rozległy kompleks wrzosowisk atlantyckich z wrzoścem bagiennym, dobrze wykształcone zbiorowiska przejściowo-torfowiskowe w licznych dołach potorfowych, a część ostoi porastają zarośla woskownicy europejskiej, która jest rzadko spotykanym w Polsce krzewem torfowiskowym o charakterze atlantyckim. Gatunki roślin atlantyckich tworzą tu bogate populacje. Bagna Izbicke są również cennym siedliskiem ptaków, chronionych w Europie, takich jak: jarzębatka, gąsiorek, żuraw, ortolan, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kania ruda, kania czarna, bocian biały, derkacz, zimorodek. Dobre miejsce do bytowania znajduje tu także chroniona na mocy dyrektywy siedliskowej wydra, a ponadto wśród roślin występuje chroniony w Europie leniec bezpodkwiatkowy. Teren otoczony jest zbiorowiskami łąkowymi, w części porośniętymi przez laski brzozowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Zwiedzanie ostoi warto rozpocząć od miejscowości Izbica. Jest to wieś położona na południowym brzegu jeziora Łebsko, 40 km od Słupska. Do Izbicy można dojechać drogą lokalną z miejscowości Główczyce (32 km od Słupska), która położona jest na trasie Słupsk-Łeba. Komunikacja autobusowa w powiecie słupskim świadczona przez firmę PKS jest dobrze rozwinięta i obsługuje praktycznie wszystkie miejscowości. Do Izbicy prowadzą również szlaki turystyczne, np. szlak pieszy z Łeby, przebiegający przez Słowiński Park Narodowy. Ma on swój początek w Łebie, następnie prowadzi przez tereny leśne pomiędzy Żarnowską a miejscowością Gać (możliwość noclegów), dalej przechodzi przez miejscowości: Izbica (PKS, przystań rybacka, wieża widokowa, możliwość noclegów), Lisia Góra, Zgierz, Skórzyno. Ciekawą atrakcją jest szlak kajakowy rzeką Łebą, który biegnie w kierunku północnym do jeziora Łebsko, na trasie: Lębork - Chocielewko - Izbica. Dwa kilometry na południe od miejscowości Izbica usytuowany jest rezerwat przyrody Bagna Izbickie, który stanowi jedyny teren ochronny na terenie ostoi. W krajobrazie wsi Izbica istotne są widoki wydm położonych po drugiej stronie jeziora Łebsko. W Słupsku znajduje się Ośrodek Informacji Turystycznej i Promocji Miasta, także miejscowość Smołdzino udziela informacji turystom.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

galeriaOstoi zagrażają przeprowadzane melioracje, które odwadniają i osuszają teren. Ponadto wydobycie torfu, zmiany w sposobie użytkowania obszaru i wybuchające pożary niosą poważne niebezpieczeństwo dla występujących tu siedlisk. Niepokojący jest również fakt, że większa część terenu ostoi nie jest pod ochroną.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagna Izbickie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• zimorodek - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bocian biały - ptak
• bóbr europejski - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39 begin_of_the_skype_highlighting    (58) 320 41 39 end_of_the_skype_highlighting, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel.(0-58) 32-12-200

Jednostki administracyjne:

• Główczyce (słupski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska