Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Suwalska

Kod obszaru:

PLH200003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6349,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List 2008 proponowano by obszar rozszerzyć do 8071,34 ha

Opis przyrodniczy:

Niezwykle urozmaicony obszar, stanowiący przykład młodego, powstałego w czwartorzędzie, krajobrazu polodowcowego. Charakteryzuje się nieregularnym usytuowaniem moren czołowych i dennych, licznymi wałami ozów, głębokimi rynnami oraz dolinami rzek i jezior. Występuję w nim olbrzymia liczba głazów narzutowych. W granicach ostoi znalazło się kilkadziesiąt jezior, wśród nich najgłębsze polskie jezioro - Hańcza. Większość terenu ostoi pokrywają otwarte tereny polne i łąkowe, które są przeplecione niedużymi kompleksami leśnymi, bagiennymi, jeziorami i rzekami. Duża mozaika siedlisk sprzyja utrzymaniu bogactwa fauny i flory. Na terenie obszaru zidentyfikowano 13 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki roślin i 11 gatunków zwierząt z załącznika II tej dyrektywy. Bardzo bogata jest flora obszaru. Stwierdzono tu 650 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 34 znajdują się pod ochroną. Ostoja stanowi jedyne w Polsce stanowisko glonu: ramienicy szczeciniastej.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Na teren ostoi można dostać się własnym środkiem lokomocji lub komunikacją autobusową. Jest to doskonały rejon do uprawiania turystyki rowerowej, a zimą narciarskiej. Wytyczono tu kilka tras edukacyjnych, 10 szlaków turystycznych i trasy rowerowe. Istnieje możliwość wynajęcia rowerów w Turtulu, w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Istnieje też możliwość wynajęcia kajaków i spływu Czarną Hańczą, a także nurkowania w najgłębszym polskim jeziorze Hańcza. Na terenie ostoi można również wynająć konie i zaprzęgi konne. Znajdują się tu dwie wieże widokowe w pobliżu Smolnik i w rezerwacie "Rutki”. Warto odwiedzić również rez. "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą" oraz rez. "Jaczno", znajdujący się w sąsiedztwie ostoi. W ostoi istnieje szeroki wybór kwater noclegowych, gospodarstw agroturystycznych zapewniających również wyżywienie. W sezonie letnim funkcjonują trzy schroniska młodzieżowe w: Smolnikach, Bachanowie i Jeleniewie. Osobne punkty żywieniowe funkcjonują w Jeleniewie, Wiżajnach, Smolnikach.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Do podstawowych zagrożeń zalicza się presję budownictwa na brzegi jezior, wydobycie piasku, żwiru i głazów narzutowych, eutrofizację wód oraz ich zanieczyszczanie ściekami z gospodarstw domowych. Potencjalnym zagrożeniem może być również realizacja projektu eksploatacji złóż rud polimetalicznych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Głazowisko Łopuchowskie - rezerwat przyrody
• Głazowisko nad Czarną Hańczą - rezerwat przyrody
• Jezioro Czarna Hańcza - rezerwat przyrody
• Suwalski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• 37 pomników przyrody - pomnik przyrody
• 5 użytków ekologicznych - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• rzepik szczeciniasty
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Suwalski Park Krajobrazowy, 16-404 Jeleniowo, tel. (0-87) 569-18-01
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, 15-425 Białystok, ul. Lipowa 51, tel. (0-85) 652-04-71; Nadleśnictwo Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego, tel. (0-87) 566-28-78
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu, fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, Białymstok, tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl
Nadbużański Park Krajobrazowy

Jednostki administracyjne:

• Jeleniewo (suwalski, woj. podlaskie)
• Przerośl (suwalski, woj. podlaskie)
• Rutka-Tartak (suwalski, woj. podlaskie)
• Wiżajny (suwalski, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska