Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Magurska

Kod obszaru:

PLH180001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Powierzchnia:

20084,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja Magurska leży na wysokości 847-663 m n.p.m. w Beskidzie Niskim, w górnej części doliny Wisłoki. Charakterystyczne dla rzeźby terenu jest występowanie długich grzbietów górskich, przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód. Prawie w całości obszar porośnięty jest lasami (96% powierzchni). Są to głównie lasy mieszane (46% powierzchni terenu), liściaste (42%) i iglaste (8%). Pozostałą część zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe (4%). Występuje tu aż 14 rodzajów siedlisk, a największe wśród nich to żyzne buczyny, kwaśne buczyny, jaworzyny na stokach i zboczach, grąd środkowoeuropejski oraz górskie i niżowe łąki użytkowane ekstensywnie. Flora Beskidu Niskiego ma charakter przejściowy i łączy elementy charakterystyczne zarówno dla Karpat Zachodnich jak i Karpat Wschodnich. Tędy przebiegają granice zasięgów przestrzennych wielu gatunków roślin. Ostoja jest miejscem występowania wielu chronionych, rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych (759 gatunków), 161 gatunków mchów, 51 wątrobowców, 51 śluzowców, 463 grzybów wielkoowocnikowych, w tym 17 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Spotkać tu można również wiele cennych gatunków ssaków, łącznie z chronionymi w Europie: wilkiem, rysiem, żbikiem, niedźwiedziem i wydrą. Obszar ma również znaczenie dla ochrony ponad 100 gatunków ptaków lęgowych, w tym 18 gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Można tu także spotkać ważne dla UE gatunki płazów i gadów oraz zagrożone i chronione w Europie chrząszcze: zagłębka bruzdkowanego, pachnicę dębową i nadobnicę alpejską.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja Magurska leży w środkowej części Beskidu Niskiego, w górnej części doliny Wisłoki, na granicy dwóch województw: podkarpackiego i małopolskiego. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Można tam dojechać drogą Gorlice – Dukla, a do wybranych fragmentów ostoi, drogami lokalnymi prowadzącymi od tej drogi na południe.

Na turystów czekają 3 schroniska górskie, 2 hotele oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne i pola namiotowe.

Turystyka ekologiczna: o walorach obszaru decyduje przyroda zalesionych gór średnich z bogactwem fauny i flory, urokliwymi zakątkami krajobrazowymi, krystalicznie czystymi strumieniami. Część ostoi leży w granicach Magurskiego Parku Narodowego. W Krempnej można zwiedzić Ośrodek Edukacyjny MPN wraz z Muzeum. Na północno-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się oryginalny rezerwat skalny "Kornuty" ze skałkami dochodzącymi do 25 metrów wysokości.

Turystyka kwalifikowana: w ostoi wyznaczono wiele pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Okolice ostoi stanowią doskonałe miejsce także do uprawiania sportów zimowych. W Małastowie, na stokach Magury Małastowskiej, w pobliżu schroniska, znajduje się orczykowy wyciąg narciarski. Na nartach można również zjeżdżać na łagodniejszych stokach. Obszary te są również atrakcyjnymi terenami łowieckimi.

Turystyka uzdrowiskowa: wykorzystując naturalne zasoby wód mineralnych i borowiny, w uzdrowisku Wapienne leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne oraz układu krążenia i skóry.

Turystyka międzynarodowa: na południu obszar sięga, na niewielkim odcinku, granicy polsko – słowackiej, z przejściem granicznym w Koniecznej.

Turystyka krajoznawcza: We wsiach ostoi warte obejrzenia są zabytkowe kościoły, cerkwie, kapliczki, budynki dworskie, unikatowe zabytki kopalnictwa naftowego, cmentarze z I wojny światowej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zanieczyszczenia powietrza, w tym dalekiego zasięgu zza południowej granicy państwa
  • kłusownictwo.

Głównym zagrożeniem dla ślimaka V. angustior jest degradacja siedlisk przez niego zajmowanych, w tym zmiana warunków hydrologicznych na skutek osuszania, eutrofizacji czy zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Magurski Park Narodowy - rezerwat leśny
• Kornuty - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• niedźwiedź brunatny * - ssak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• puchacz - ptak
• derkacz - ptak
• jarząbek - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• orzeł przedni - ptak
• kumak górski - płaz
• brzanka - ryba
• nadobnica alpejska * - bezkręgowiec
• zagłębek bruzdkowany - bezkręgowiec
• traszka grzebieniasta - płaz
• traszka karpacka - płaz
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• widłoząb zielony
• rzepik szczeciniasty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. RDLP w Krakowie,
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, Tel: (17) 785 00 44 Fax: (17) 852 11 09, e-mail: - sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków;
  • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra".
  • Dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego, 38-232 Krempna, Krempna 59.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków, www.mot.krakow.pl
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl

Jednostki administracyjne:

• Dębowiec (jasielski, woj. podkarpackie)
• Krempna (jasielski, woj. podkarpackie)
• Nowy Żmigród (jasielski, woj. podkarpackie)
• Osiek Jasielski (jasielski, woj. podkarpackie)
• Dukla (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)
• Lipinki (gorlicki, woj. małopolskie)
• Sękowa (gorlicki, woj. małopolskie)