Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sikórz

Kod obszaru:

PLH140012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

204,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje 12-to kilometrowy odcinek, silnie meandrującej i głęboko wciętej doliny rzeki Skrwy. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, w której dominują pagórki porozdzielane rynnowatymi obniżeniami. Brzegi rzeki porastają zarośla wierzbowe i lasy łęgowe, a nieco wyżej występują siedliska grądów środkowoeuropejskich mających naturalny charakter. Niewielka część ostoi (14%) to tereny użytkowane rolniczo, pozostałą stanowią lasy. Obszar jest szczególnie ważny dla zachowania dobrze wykształconych i zachowanych siedlisk łęgowych, będących siedliskiem priorytetowym wymienianym w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie stwierdzono tu 2 siedliska z tego załącznika oraz 6 gatunków zwierząt z załącznika II do tej dyrektywy. Ponadto wykazano tu występowanie 363 gatunków roślin naczyniowych i 34 gatunków mchów. W lasach ostoi spotyka się liczne stare i pomnikowe okazy drzew, które wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowią o wysokich walorach krajobrazowych obszaru.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub autobusem. Od najbliższej stacji kolejowej, obszar oddalony jest o kilka kilometrów. Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w Płocku. Nocleg można dostać w hotelu w Lasotkach, w którym można również zjeść, lub bardziej odległym od ostoi gospodarstwie agroturystycznym w Janoszycach. Znacznie bogatszą ofert noclegową oferują okoliczne gminy, szczególnie Nowy Dunin i miasto Płock, w którym znajduje się również wiele atrakcyjnych zabytków. W miejscowości Sikórz leżącej opodal ostoi, warto zobaczyć dwór oraz kościół z początku XX wieku. Rzeka Skrwa, płynąca przez ostoję nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Ostoja znajduje się w II strefie zanieczyszczenia przemysłowego powietrza. Stwierdzono w niej przebarwianie się liści pod wpływem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które wpływają na zmianę właściwości chemicznych gleby i wody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sikórz - rezerwat przyrody
• Brudzeński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 11, tel. (0-54) 284-22-26 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16
Nadleśnictwo Płock, 09-400 Płock, ul. Bielska 24
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Brudzeń Duży (płocki, woj. mazowieckie)
• Stara Biała (płocki, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska