Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Olszyny Rumockie

Kod obszaru:

PLH140010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

149,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Olszyny Rumockie leży na terenie zalewowym i nadzalewowym w środkowym biegu Mławki, która rozdziela go na dwie części. Uroczysko Olszyny Rumockiej stanowią łęgi jesionowo-olszowe. Ponad 90% powierzchni tego obszaru porasta las. W górnej warstwie drzew dominuje olsza czarna, a udział gatunków domieszkowych (brzozy i jesiona) jest niewielki. Dolna warstwa drzew występuje sporadycznie i tworzy ją jesion oraz olsza. Podszyt w omawianych łęgach jest ubogi i charakteryzuje się niewielką liczbą gatunków krzewów; panującym gatunkami są: trzmielina europejska, porzeczka czerwona, czeremcha pospolita, bez czarny i kruszyna. Warstwę zielną tworzą gatunki nitrofilne (pokrzywa zwyczajna, jasnota purpurowa, przytulia czepna i gwiazdnica gajowa). Na terenie obszaru znajdują się również małe fragmenty grądów niskich oraz wilgotnych borów mieszanych. Obszar ważny dla zachowania lasów łęgowych. Ponad 20% powierzchni obszaru zajmują typowo wykształcone łęgi - objęte załącznikiem I Dyrektywy Siedliskowej. W Mławce stwierdzono występowanie bobrów. Ogółem, występują tu 2 siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (grąd środkowoeuropejski i lasy łęgowe i zarośla wierzbowe i 2 gatunki z załącznika II.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do Rezerwatu Przyrody Olszyny Rumockie udać się można z Wiśniewa lub Lipowca Kościelnego. Najpierw trzeba dojechać autobusem PKS z Warszawy do Mławy a następnie autobusami lokalnymi do tych miejscowości. Najwięcej noclegów - gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych można znaleźć w Niegocinie, który ponadto proponuje wiele sportów wodnych i kąpieliska nad jeziorem.Gmina Lipowiec Kościelny posiada walory krajoznawczo-przyrodnicze. Większość terenu gminy objęte jest obszarem krajobrazu chronionego. Znajduje się tu jeszcze rezerwat przyrody - "Baranie Góry" przy drodze Mława - Żuromin oraz rezerwat "Dolina Mławki".Przez teren gminy wiodą ciekawe szlaki turystyczne. Ważnym zabytkiem jest kościół parafialny w Lipowcu pod wezwaniem św. Mikołaja wybudowany w 1805 roku. Ciekawą miejscowością gminy Lipowiec jest Niegocin, w którym znajduje się zabytek architektury drewnianej - wiatrak z XIX w., a koło leśniczówki - pomnik przyrody, stara lipa "Kaśka”. W Zawadach, Rumoce, Krępie warto zobaczyć zabytkowe dwory.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Obszar nie znajduje się pod bezpośrednim oddziaływaniem lokalnego przemysłu. Zagrożeniem może być natomiast wnikanie do strefy okrajkowej lasu gatunków nieleśnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Olszyny Rumockie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• bóbr europejski - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48;
Nadleśnictwo Dwukoły, 13-240 Iłowo, tel. (0-23) 654-10-84

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Lipowiec Kościelny (mławski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska