Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi Czarnej Strugi

Kod obszaru:

PLH140009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

38,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja usytuowana jest w Kotlinie Warszawskiej, na zachodnim skraju lasów Drewnickich. Ochroną objęto tu, zajmujące znaczącą część ostoi lasy łęgowe, które są priorytetowym siedliskiem przyrodniczym w ochronie bioróżnorodności Europy. Około 80 - letnie drzewostany składają się głównie z olchy czarnej oraz wiązu szypułkowego i jesionu. W dolnej warstwie drzew rośnie lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, jawor, grab, jesion oraz olsza i dąb (porzeczka czarna w podszycie). Warstwa zielna zdominowana jest przez gatunki charakterystyczne dla olsów jesionowych i lasów wilgotnych. Warstwa mszysta występuje rzadko i jest tworzona głównie przez merzyk fałdowany i inny gatunek mchu: Eurynchium zetterstaedtti.
Na terenie ostoi bytują trzy gatunki zwierząt ważne dla europejskiej przyrody: bóbr europejski, kumak nizinny i traszka grzebieniasta.
Obszar ten stanowi obniżona niecka z odpływem wód do rzeki zwanej Czarną Strugą, od której pochodzi nazwa tego obszaru. Położony jest w południowo - wschodniej części gminy Nieporęt. Występują tu gleby organiczne, jedynie na obrzeżach wyżej położonych występują gleby bagienno-murszaste lub bagienne na piaskach fluwioglacjalnych. Geologicznie są to utwory stadium Warty środkowopolskiego zlodowacenia.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na północ od Warszawy, przy trasie z Warszawy do Białegostoku. Do ostoi można dotrzeć od strony wschodniej jadąc z Warszawy linią 718 komunikacji miejskiej do Czarnej Strugi. Stamtąd około 2 km pokonujemy pieszo. Od strony zachodniej do ostoi można dojechać z Warszawy również komunikacją miejską - linia 705, a następnie dojść około 5 km. Główna bazą noclegową i gastronomiczną w okolicach ostoi jest Warszawa oraz ośrodki wypoczynkowe usytuowane nad jeziorem Zegrzyńskim - głównie w Nieporęcie i Białobrzegach. Poza zwiedzaniem stolicy, warto spędzić aktywnie czas nad jeziorem Zegrzyńskim uprawiając sporty wodne. Zwiedzając ostoję Łęgi Czarnej Strugi nie zapomnijmy zajrzeć do położonego nieopodal rezerwatu przyrody "Puszcza Słupecka”. W okolicy ostoi wytyczony jest pieszy szlak turystyczny. Najbliższe punkty informacji turystycznej znajdują się w Warszawie.

Zagrożenia:

Główne potencjalne zagrożenia ostoi związane są ze zmianami stosunków wodnych oraz z nasileniem ruchem turystycznego, szczególnie po drodze biegnącej przez jej środkową część i po drogach wzdłuż jej granic.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łęgi Czarnej Strugi - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278
Nadleśnictwo Drewnica, 05-091 Ząbki 22, ul. Kolejowa 31.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Nieporęt (legionowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska