Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Solska

Kod obszaru:

PLB060008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

79349,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks leśny, w przewadze iglasty - sosnowy (70% powierzchni) położony na styku Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. W podłożu, tędy przebiega granica między fałdową Europą Zachodnią a płytową Europą Wschodnią. Obszar leży na wysokości 192 – 308 m npm.
Na terenie ostoi dość licznie występują obszary bagienno - torfowiskowe, szczególnie w części zachodniej i południowej. Obszar przecięty jest dolinami rzek z niewysokimi wodospadami - progami (tzw. szumy). Do ostoi należą również stawy rybne w Rudzie Różanieckiej oraz tereny łąkowe i rolne. Stwierdzono tu występowanie 135 gatunków ptaków lęgowych - 34 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W obszarze lęgnie się przynajmniej 1% krajowej populacji bociana czarnego, gadożera (jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych), orlika krzykliwego, trzmielojada, bielika, puchacza, głuszca, cietrzewia, żurawia, derkacza i zimorodka. Jest to także ważna ostoja innych gatunków zwierząt. Zanotowano tu występowanie 3 gatunków ssaków, 1 płaza i 1 rośliny naczyniowej z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto znajduje się tu jedyne polskie stanowisko pluskwiaka Nobis major. Rozpoznano tu również przynajmniej 23 gatunki roślin prawnie chronionych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją autobusową i kolejową.
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). Warto zobaczyć wodospady (tzw. szumy) nad Tanwią, jedno najpiękniejszych miejsc na Roztoczu - rez. "Czartowe Pole". W rejonie Puszczy Solskiej znajduje się kilka kamieniołomów.
Turystyka krajoznawcza: do interesujących zabytków zalicza się: stary drewniany młyn w Suścu, największy w Polsce cmentarz partyzancki w miejscowości Osuch, pałace w Narolu i Rudzie Różaneckiej, zabytki Józefowa.
Turystyka kwalifikowana: Przez teren ostoi przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych, m.in. "Centralny", "Krawędziowy" "Walk Partyzanckich", "im. Władysławy Podobińskiej", "Szumów", "Nad Tanwią". Istnieją też krótkie ścieżki spacerowe. Przebiega tędy również kilka szlaków rowerowych.
Kwatery noclegowe i ośrodki wypoczynkowe znajdują się w Suścu, Majdanie Sopockim i Józefowie. W Suścu funkcjonuje pole kempingowe. Również w tych miejscowościach znajduje się baza gastronomiczna. Można też korzystać z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Wśród najważniejszych należy wymienić obniżanie poziomu wody gruntowej, wycinkę starodrzewiu, kłusownictwo i niekontrolowaną penetrację terenu przez ludzi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bukowy Las - rezerwat przyrody
• Czartowe Pole - rezerwat przyrody
• Nad Tanwią - rezerwat przyrody
• Obary - rezerwat przyrody
• Przecinka - rezerwat przyrody
• Szum - rezerwat przyrody
• Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - park krajobrazowy
• Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• puchacz - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 tel 0-17 867 19 83 http://esp.tbd.rzeszow.pl/rdos-rzeszow/index.jsp Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.plwww.podkarpackie.travel.plwww.podkarpackie-turystyka.pl. Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk, Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków, UNEP/GRID-W-wa, WZR woj. Lubelskiego, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Zamojska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jednostki administracyjne:

• Biłgoraj (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Biłgoraj m. (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Aleksandrów (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Frampol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Józefów (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Księżpol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Łukowa (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Obsza (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Terespol (bialski, woj. lubelskie)
• Susiec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Cieszanów (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Harasiuki (niżański, woj. podkarpackie)
• Radecznica (zamojski, woj. lubelskie)