Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wały

Kod obszaru:

PLH120017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

9,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na wyżynie lessowej, na stromym zboczu o wystawie południowo-zachodniej, wśród pól uprawnych, leży na wysokości od 290 do 320 m npm. W podłożu znajdują się margle kredowe przykryte warstwą nieciągłą wapieni trzeciorzędowych. Na powierzchni odsłania się less pochodzenia eolicznego i wodnego, a miejscami gliny i piaski. Gdzieniegdzie spotyka się wychodnie margla kredowego.
Obszar porastają murawy i zarośla kserotermiczne oraz płat lasu na siedlisku grądowym. Występuje tu jedna z dwóch największych w Polsce populacji dziewięćsiłu popłocholistnego. Siedliska rolnicze zajmują 100% obszaru. Na obszarze występują 2 typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znaczną część obszaru pokrywają murawy kserotermiczne z bogatymi populacjami storczykowatych - siedlisko priorytetowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży około 15 km na wschód od Miechowa. Można tu dojechać drogą nr. 769 do Racławic, a następnie drogą lokalną na północ do miejscowości Dosłońce. Obszar leży na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (57 080 ha; 1995) w granicach rezerwatu przyrody Wały (5,82 ha; 1957).
Turystyka przyrodnicza: Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Słomnikach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zarastanie muraw przez drzewa i krzewy oraz próby zalesienia.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wały - rezerwat przyrody
• Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dziewięćsił popłocholistny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków www.mot.krakow.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Miechów Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; Wydz. Środ. i Roln. Małopolskiego UW; IOP PAN

Jednostki administracyjne:

• Racławice (miechowski, woj. małopolskie)