Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sterczów-Ścianka

Kod obszaru:

PLH120015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na wyżynie lessowej, poprzecinanej erozyjnymi wąwozami i suchymi dolinkami. Lasy to zwykle dobrze wykształcone lasy liściaste, choć zachowały się tu tylko na niewielkich powierzchniach. W krajobrazie dominują drobnołanowe agrocenozy, którym towarzyszą niewielkie płaty muraw i zarośli kserotermicznych, zwykle położone na stromych stokach. Obszar leży na stromym zboczu o wystawie południowo-zachodniej. W podłożu znajdują się utwory ery mezozoicznej, kredy środkowej i górnej - margle kredowe i wapienne. Otoczony jest lasem grądowym, tylko na niewielkim odcinku (45 m) od strony południowej, graniczy z polami. Obszar obejmuje kompleks muraw kserotermicznych i zarośli. Murawy charakteryzują się zaawansowanym procesem sukcesji w kierunku lasu. Szczególnie cenne są murawy kserotermiczne z bogatymi stanowiskami storczykowatych. Bardzo obfita jest populacja obuwika pospolitego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży około 15 km na wschód od Miechowa. Można tu dojechać drogą nr 769 w kierunku na Racławice.

W gminie Racławice warto zobaczyć:

  • XIX Wieczny Dworek Klasycystyczny z Zespołem W Janowiczkach znajduje się XIX wieczny dworek wraz z pozostałościami parku i zabudowaniami podworskimi. Cały zespół dworski wpisany jest do rejestru zabytków
  • Willa Premiera Walerego Sławka W Janowiczkach stoi willa Walerego Sławka , premiera rządu polskiego w latach 1930-31 i 35 honorowego obywatela Racławic
  • Zabytkowy Dworek w Dziemięrzycach
  • Zabytkowy Dworek w Marchocicach
  • Kościół oraz Dzwonnica
  • Kościół murowany pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła wybudowany został w 1778 r.
  • Drewniana dzwonnica z dzwonem odlanym w 1976 r.
  • W kościele znajduje się zabytkowa figura Św. Szczepana z XVI wieku oraz obraz olejny pt. "Święta rozmowa" z XVI wieku.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zarastanie muraw drzewami i krzewami - sukcesja w kierunku grądu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sterczów-Ścianka - rezerwat leśny
• Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Racławice (miechowski, woj. małopolskie)