Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pustynia Błędowska

Kod obszaru:

PLH120014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1963,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płaski, piaszczysty teren, wokół którego rozciągają się wapienne pagóry jurajskie. Piaski Pustyni Błędowskiej są tylko częścią większego obszaru piasków czwartorzędowych, rozciągniętych od źródeł rzeki Centurii i Białej Przemszy na północy, po Sieraszów na południu i Maczki na zachodzie. Od południa, pd-wsch i część od pn Pustynia B. jest otoczona lasem sosnowym.
Pustynia Błędowska jest ekosystem unikatowym w skali europejskiej. Jest to największy w Europie środkowej, śródlądowy obszar występowania piasków z interesującymi formami typowymi dla krajobrazu pustynnego (wydmy).
Występują tu 4 rodzaje siedlisk o znaczeniu europejskim, przede wszystkim śródlądowe murawy napiaskowe i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Spotkać można tu także 12 gatunków ptaków o znaczeniu europejskim m. in.: trzmielojad, lelek kozodój, dzięcioł czarny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Pustynia Błędowska leży na wschodnim skraju Wyżyny Śląskiej. Najłatwiej tu można się dostać z miejscowości Klucze. Dojazd do Kluczy PKS-em z Krakowa lub Olkusza. Pustynia Błędowska w całości leży na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Turystyka ekologiczna: Przez tę gminę przebiegają ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, a dużym walorem przyrodniczym terenu jest występowanie rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny m.in. grzebiuszki ziemnej i gniewosza plamistego.
Turystyka kwalifikowana: Na terenie gminy Klucze występują wapienne skały i jaskinie umożliwiając uprawianie turystyki wspinaczkowej i jaskiniowej. Wyznaczone 2 szlaki rowerowe oraz Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd są wykorzystywane przez różne formy turystyki rowerowej. Bardzo popularna jest turystyka piesza.
Turystyka krajoznawcza: Do najważniejszych zabytków w okolicy należą ruiny zamku w Bydlinie i XVII-wieczny kościół w Rodakach - perła architektury drewnianej w Małopolsce; Na obrzeżach pustyni spotyka się pozostałości bunkrów poniemieckich z II wojny św.
W gminie Klucze jest dostępna baza noclegowo-gastronomiczna.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

naturalna selekcja lasów otaczających pustynię oraz sztuczne zalesienia turystyka piesza i rowerowa-intensywność-płoszenie ptactwa zanieczyszczenia gleby poligony odwadnianie Zaleca się kontrolę terenów i ewentualnie restytucję coenagrion ornatum (pieprz) występującego licznie na tym obszarze w latach 60.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - park krajobrazowy
• Pustynia Błędowska - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• trzmielojad - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41a 40-024 Katowice Strona internetowa RDOŚ: http://www.katowice.rdos.gov.pl Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1 Fax.: (32) 207 207 2 info@silesia-sot.pl www.silesia-sot.pl Jurajska Organizacja Turystyczna, Zawiercie, www.jurajska.org.pl Zespół PK Woj. Śląskiego, 42-253 Janów, Potok Złoty, ul. Kościuszki 9 Zespół Jurajskich PK 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego 1a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, 40-543 Katowice, ul. Huberta 43/45 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, 31-159 K-ów, Al. Słowackiego 17A

Jednostki administracyjne:

• Klucze (olkuski, woj. małopolskie)
• Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska