Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Na Policy

Kod obszaru:

PLH120012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

275,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, w masywie Policy i obejmuje szczytowe partie góry Polica (1369 m n.p.m.). Prawie cały obszar porośnięty jest zachowanym w stanie naturalnym, zwartym borem górnoreglowym. Jest to siedlisko cenne z europejskiego punktu widzenia. Oprócz tego występują tu jeszcze dwa siedliska ważne dla Europy: górskie ziołorośla okrajkowe oraz zarośla kosodrzewiny. Znajdują się tu stanowiska chronionych i zagrożonych w Polsce gatunków roślin, m.in. parzydło leśne, goryczka tojeściowa, widłak wroniec oraz limba. Spośród dużych ssaków oprócz pospolitych w lasach zwierząt spotyka się tu często pojedyncze osobniki dużych drapieżników takich jak: niedźwiedź brunatny, ryś i wilk. Są to gatunki zwierząt ważne dla ochrony europejskiej bioróżnorodności. Ostoja jest również miejscem występowania pięciu gatunków ptaków cennych w skali Europy, m.in. kuraków leśnych: głuszca, cietrzewia i jarząbka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Głównym ośrodkiem turystyczno - wypoczynkowym w okolicy ostoi jest Zawoja. Gmina Zawoja jest położona malowniczo we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, u północnych podnóży "Królowej Beskidów" - Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Do Zawoi można dotrzeć komunikacja PKS z Krakowa lub Suchej Beskidzkiej. Najbliższy dworzec PKP znajduje się w Suchej Beskidzkiej. Na nocleg można się zatrzymać w jednym z ośrodków wczasowych lub w kwaterze prywatnej w Zawoi lub jednym z jej przysiółków (Zawoja Widły, Policzne, Wilczna). W Zawoi otwartych jest wiele restauracji i barów. Około 1 km od ostoi znajduje się schronisko PTTK Na Hali Krupowej. Na nocleg zatrzymać się można również w schronisku na Markowych Szczawinach w Babiogórskim Parku Narodowym. W okolicy ostoi warto odwiedzić Orawski Park Etnograficzny w Żubrzycy Górnej oraz zabytki Zawoi takie jak: drewniany kościół parafialny św. Klemensa i zespół Klasztorny Karmelitów Bosych. Na terenie Parku Narodowego wytyczonych jest wiele pieszych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. W okolicy ostoi funkcjonuje również kilka szlaków rowerowych. Przez ostoję biegnie kilka szlaków turystycznych m.in. szlak Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Zimą w Zawoi Czartoża można skorzystać z kilku wyciągów narciarskich oraz obejrzeć w Zawoi Międzynarodowy Wyścig Psich Zaprzęgów. Natomiast we wrześniu warto przyjechać tu na folklorystyczną imprezę - "Babiogórska Jesień". Dalsze informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.

Zagrożenia:

Siedlisko boru górnoreglowego zagrożone jest przede wszystkim zaawansowaną gradację kornika drukarza, która dotknęła świerczyny w całym Paśmie Polic. Stosowne zabiegi ochronne polegające na usuwaniu chorych drzew i posuszu świerkowego są już prowadzone przez służby leśne. W inwentaryzowanych płatach zaobserwowano bardzo dobre odnawianie się świerka w miejscach usunięcia chorych drzew.

Wśród dotychczas rozpoznanych zagrożeń, które niewątpliwie wpływają na populacje sichrawy karpackiej, najgroźniejszym czynnikiem jest konkurencja roślinna. Kolejnym ważnym czynnikiem jest turystyka, a wraz z nią pogłębiający się problem wandalizmu. Niszczenie krzewów wiciokrzewu czarnego rosnących wzdłuż szlaków staje się coraz częstszym zjawiskiem.

Odrębnym zagadnieniem jest kolekcjonerstwo. Ponadto negatywny wpływ na populacje gatunków owadów, może wywierać gospodarka leśna. W tym jednak przypadku za negatywne można uznać tylko pewne działania, które w przypadku tego regionu będą związane z przebudową składu gatunkowego dotychczasowych drzewostanów świerkowych.

Dla tojadu morawskiego zagrożeniem mogą być: turystyka (wydeptywanie, zrywanie okazów). Zagrożeniem wewnętrznym jest niewątpliwie krzyżowanie pomiędzy podgatunkami. Jest to jednak proces naturalny, jako taki powinien być monitorowany nie można jednak go w żadnym stopniu hamować.

Obecnie nasilającym się zagrożeniem dla większości siedlisk i gatunków są nielegalne przejazdy crossowe quadami, motorami i samochodami terenowymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Na Policy - rezerwat leśny
• Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ryś - ssak
• wilk * - ssak
• niedźwiedź brunatny * - ssak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec
• sichrawa karpacka * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• tojad morawski

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Zawoja (suski, woj. małopolskie)