Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Michałowiec

Kod obszaru:

PLH120011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

20,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 12,1 ha, leżący na wysokości od 360 do 400 m n.p.m., leży na płaskowyżu Ojcowskim, w zachodniej części kompleksu leśnego Uroczysko "Jangrot". Zajmuje zachodni kraniec wzgórza wykształconego w płytowych wapieniach jurajskich. Rozcinają go wąskie, suche wąwozy pochodzenia krasowego, rozdzielone niewielkimi grzbietami. Na tym podłożu miejscami zalegają utwory późniejsze: lessy oraz gliny średnie i ciężkie. Obszar porośnięty jest lasem, a głównymi zbiorowiskami roślinnymi są tutaj: ciepłolubna buczyna storczykowa, oraz buczyna niżowa. Obejmuje jedno z najbogatszych stanowisk na terenie Polski, zagrożonego gatunku storczyka, z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - obuwika pospolitego oraz stanowiska innych gatunków, nie wymienionych w dyrektywach.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem: leży przy drodze Olkusz – Wolbrom 10 km na północny wschód od Olkusza. Turyści mogą korzystać z bazy hotelowej i gastronomicznej w Olkuszu lub z oferty gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” w Krakowie, tel.: 601 495 734.

Gmina Trzyciąż leży na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, (350-400 m n.p.m.) wschodnia część gminy łączy się z Wyżyną Miechowską i obfituje w zapadliska, padoły oraz głębokie doliny rzeczne, które są pocięte na szereg garbów i pagórków. Dominującym typem rzeźby terenu jest typ falisty i pagórkowaty zajmujący 39% powierzchni gminy oraz wysokofalisty i wysokopagórkowaty zajmujący 31% gminy. Typ płaskorówninny i niskofalisty zajmuje 27%. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: wysokiej klasy zabytki kultury (zamki szlaku orlich gniazd czy nieczynne sztolnie kopalni ołowiu w Olkuszu) jednak o atrakcyjności ostoi decydują jej walory przyrodnicze, które odwiedzić mogą amatorzy ekoturystyki.

Zagrożenia:

W związku z naturalnymi procesami rozwoju drzewostanu, należy stale prowadzić monitoring populacji Cypripedium calceolus i ewentualnie reagować na zmiany warunków świetlnych (szczególnie wzrostu zacienienia przez nadmiernie rozwijający się nalot i podrost buka), które mogą negatywnie wpływać na rozwój tego gatunku na tym obszarze.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Michałowiec - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Trzyciąż (olkuski, woj. małopolskie)