Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lipówka

Kod obszaru:

PLH120010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

25,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Rezerwat Lipówka został powołany celem zachowania fragmentu naturalnych drzewostanów i biocenoz leśnych dawnej Puszczy Niepołomickiej. Położony jest w powiecie Bochnia, na terenie gminy Drwinia, w północno- zachodniej części puszczy. Obejmuje jeden z oddziałów leśnych, stąd wynika jego kształt - wydłużonego prostokąta. Otaczają go oddziały leśne o podobnym charakterze.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Lipówka zaliczana jest do grupy najcenniejszych rezerwatów leśnych w kraju. Jego głowną wartość stanowi typowy ekosystem grądu z unikalnym, naturalnym starodrzewem o cechach puszczańskich. W pasie kotlin podkarpackich jest to najlepiej zachowany fragment grądu niskiego, który pod względem struktury drzewostanu jest porównywalny z lasami Puszczy Białowieskiej. Zasobność drzewostanu wynosząca 581 m3/ha jest najwyższa w całej Puszczy Niepołomickiej. Oprócz grądu Tilio-Carpinetum, w Lipówce występuje także, choć w niewielkiej domieszce, łęg olszowy Circaeo-Alnetum i fragmenty olsu Ribo nigri-Alnetum. Do szczególnych walorów rezerwatu Lipówka zaliczana jest flora roślin zarodnikowych, zwłaszcza grzybów. Bogactwo gatunkowe i różnorodność grzybów leśnych związanych z próchniejącym drewnem można porównać jedynie z Puszczą Białowieską lub najlepiej zachowanymi fragmentami Puszczy Bieszczadzkiej. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia przemysłowe powietrza spowodowane przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira, w mniejszym stopniu przez aglomeracje miejskie Krakowa i Tarnowa .
Obniżanie poziomu wód gruntowych przez odwadnianie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lipówka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• nocek duży - ssak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lelek - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• derkacz - ptak
• bocian czarny - ptak
• kumak górski - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/ Babiogórski Park Narodowy, 34-223 Zawoja, Zawoja 1403, tel. (0-33) 877-51-10. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33; Nadleśnictwo Niepołomice, 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

 

Jednostki administracyjne:

• Drwinia (bocheński, woj. małopolskie)