Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Strzeleckie (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB060007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8749,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje silnie podtopione lasy znajdujące się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, pomiędzy Bugiem a Wełnianką. Na przeważającej części ostoi dominują lasy dębowo-grabowe, sporadycznie występują również bory sosnowe, wierzbowe zakrzaczenia nadrzeczne oraz tereny rolnicze. Na terenie lasów wykształcił się ekotyp sosny "matczańskiej", który zachował się w starych drzewostanach pochodzenia naturalnego. Obszar jest uznawany za ostoję ptaków o randze europejskiej. Stwierdzono tu przynajmniej 15 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 1 gatunek ptaka migrującego umieszczonego w tym załączniku. Wśród nich znajdują się 2 gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W sezonie lęgowym występuje tu ponad 1% krajowej populacji: dzięcioła średniego, muchołówki białoszyjej, głuszca, orlika krzykliwego i trzmielojada. Obserwuje się tu również wysokie zagęszczenia muchołówki małej i strumieniówki. Ponadto jest to ostoja 1 gatunku ssaka, 1 gatunku ryby oraz 1 gatunku rośliny naczyniowej wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Prócz nich, jest to ostoja kilku rzadkich gatunków roślin, w tym 4 objętych ochroną prawną.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dubienka:
Kapliczki przydrożne, Kapliczka w Skryhiczynie, Kapliczka w Kajetanówce, kościół pod wezwaniem św. Trójcy, Ratusz przy ul. 3 Maja, cmentarz wojenny, kopiec Tadeusza Kościuszki

Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm

Do obszaru można dostać własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową. W rejonie ostoi i bezpośrednio przez nią przebiegają dwa znakowane szlaki turystyczne. Możliwe jest również uprawianie turystyki rowerowej. Warto odwiedzić znajdujące się tu kościół i cerkiew w Dubience, pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej. W Lasach Strzeleckich zachowało się wiele kurhanów, usypano także kopce: Unii horodelskiej w Horodle i Kościuszki w Uchańce. Wybór kwater agroturystycznych w rejonie ostoi jest dość duży. Znajdują się one m.in. w Horodle, Hrubieszowie i Dubience, natomiast w Starosielach funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy, zaś w pałacu Zamoyskich - ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy nadleśnictwa Strzelce. Możliwość skorzystania z bazy żywieniowej istnieje przede wszystkim w Hrubieszowie.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla niektórych gatunków zwierząt występujących w ostoi mogą być niektóre zabiegi z zakresu gospodarki leśnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Liski I - rezerwat przyrody
• Siedliszcze - rezerwat przyrody
• Strzelecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wilk * - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lelek - ptak
• derkacz - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Białopole (chełmski, woj. lubelskie)
• Dubienka (chełmski, woj. lubelskie)
• Horodło (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Hrubieszów (hrubieszowski, woj. lubelskie)