Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kostrza

Kod obszaru:

PLH120009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

36,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 38,6 ha, leżący na wysokości od 550 do 720 m n.p.m. obejmuje północne zbocze góry Kostrza w całości porośnięte lasem liściastym - różne facje buczyny karpackiej. Wzgórze zbudowane jest z fliszu karpackiego (piaskowce gruboławicowe i łupki). Miejscami na powierzchni występują łatwiej wietrzejące łupki pyłowcowe lub margliste. Powstają z nich gleby głębokie, ale bardzo silnie szkieletowe. Masywy Kostrza i sąsiedniej Świnnej Góry (546 m n.p.m.) otoczone są przez obszary użytkowane rolniczo, z rozproszoną zabudową.
Stwierdzono tu występowanie 2 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występuj tu także chronione prawnie gatunki roślin naczyniowych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem z Żegociny leżącej na trasie Bochnia – Limanowa należy skręcić drogą podrzędną ku wsi Kamionna. Wieś ta słynie z pszczelarstwa. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi obszarów górskich jednak o atrakcyjności ostoi decydują jej walory przyrodnicze. Ostoja leży w granicach rezerwatu przyrody "Kostrza" (38,56 ha; 2001). Noclegu można szukać w hotelu w Żegocinie lub w gospodarstwach agroturystycznych.
Informacje turystyczne: w krakowskim oddziale PTTK oraz w RDLP w Krakowie i Nadleśnictwie Limanowa, które sprawują nadzór nad obszarem.

Zagrożenia:

Brak zidentyfikowanych zagrożeń.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kostrza - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), "http://www.mot.krakow.pl/" www.mot.krakow.pl RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl; poczta@rzgw.krakow.pl.

Jednostki administracyjne:

• Trzciana (bocheński, woj. małopolskie)