Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Koło Grobli

Kod obszaru:

PLH120008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

599,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 623,2 ha, leżący na wysokości od 180 do 186 m npm obejmuje dwa kompleksy leśne: Uroczysko Koło i Uroczyska Grobla, położone w dolinie Wisły (poza wałem przeciwpowodziowym). Znajduje się tu też fragment dawnego koryta Wisły z bogatymi zbiorowiskami wodno-błotnymi ale bagna i łąki zajmują niewielkie fragmenty obszaru. Dominują zbiorowiska grądowe, z obfitym występowaniem lipy drobnolistnej. Siedliska leśne zajmują 100% obszaru. Jest to naturalny, dobrze zachowany fragment starodrzewia grądowego, otaczający starorzecze, w którym można obserwować naturalne procesy sukcesyjne. Zidentyfikowano tu 3 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znajdują się tu też stanowiska 4 gatunków z załącznika II Dyrektywy, w tym chrząszczy związanych z naturalnymi drzewostanami, a także stanowiska gatunków roślin naczyniowych chronionych prawnie w Polsce. Występuje tu 10 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Można tu dojechać drogami do Nowego Brzeska z Krakowa, Wieliczki, Bochni, Żabna, Proszowic, Kazimierzy Wielkiej. Droga nr. 964 rozdziela oba kompleksy ostoi.
Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: obszar leży na północnym skraju Puszczy Niepołomickiej, w pobliżu wysokiej klasy zabytków kultury w regionie krakowskim, tym nie mniej o atrakcyjności ostoi decydują walory przyrodnicze. Amatorzy ekoturystyki odwiedzić mogą 2 rezerwaty przyrody: Wiślisko Kobyle (6,70 ha; 1970) i Koło (3,13 ha; 1962).
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Nowym Brzesku i gospodarstw agroturystycznych.
Informacje turystyczne: w krakowskim oddziale PTTK oraz w RDLP w Krakowie i Nadleśnictwie Niepołomice, które sprawują nadzór nad obszarem.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem są: naturalny proces sukcesji ekologicznej w rezerwacie Wiślisko Kobyle prowadzący do wypłycenia starorzecza i jego lądowienia; obniżanie poziomu wód gruntowych; zanieczyszczenia powietrza których źródłem jest głównie Huta T. Sendzimira, oraz aglomeracje miejskie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Koło - rezerwat przyrody
• Wiślisko Kobyle - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• gąsiorek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• włochatka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/ RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl; poczta@rzgw.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Drwinia (bocheński, woj. małopolskie)
• Niepołomice (wielicki, woj. małopolskie)