Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Prądnika

Kod obszaru:

PLH120004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1865,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą rozproszonymi ostańcami, będącymi typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Formy te powstały w wyniku procesów erozyjnych działających w górnojurajskich wapiennych skałach budujących ten obszar. Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania licznych jaskiń, szczelin i malowniczych form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata roślinna tworzy skomplikowany układ przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie warunków siedliskowych; często, obok siebie, występują zbiorowiska o odmiennym charakterze ekologicznym. Większą część ostoi pokrywają lasy grądowe, buczyny i na mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na stromych zboczach i skałach występują ciepłolubne zarośla, murawy kserotermiczne i wapieniolubne zbiorowiska naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty mezofilnych łąk i pastwisk oraz roślinność nadpotokowa. Na terenie ostoi - w dolinie rzeki - występuje luźna zabudowa. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele rzadkich i zagrożonych oraz podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych i zwierząt. W związku z ograniczeniem użytkowania kośno-pasterskiego, interesujące zbiorowiska nieleśne - łąki i murawy - podlegają sukcesji.

Na niewielkim terenie występują prawie wszystkie zjawiska geomorfologiczne typowe dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; liczne są też zjawiska krasowe (około 300 jaskiń).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Najłatwiej dotrzeć do ostoi własnym środkiem transportu lub autobusem z Krakowa. Obszar ten jest atrakcyjny turystycznie, dlatego też baza noclegowa o gastronomiczna jest rozbudowana i zróżnicowana.

Gmina Skała leży w północnej części powiatu krakowskiego. Powierzchnię obszaru gminy tworzą skały wapienne, przeważnie z okresu kredy i jury. Klimat obszaru przypomina klimat górski. Budowa geologiczna, wody powierzchniowe oraz szczególny klimat spowodowały utworzenie się bardzo urozmaiconej krasowej rzeźby terenu.

Turystyka przyrodnicza: Na terenie ostoi można odwiedzić dwie jaskinie: Łokietka i Ciemną. W pobliżu ostoi znajdują się dwie dalsze, udostępnione do zwiedzania jaskinie. Znajdują się one w Wierzchowie i Jerzmanowicach. Warto też odwiedzić Muzeum Przyrodnicze OPN.

Turystyka kwalifikowana: Piesza, rowerowa, wspinaczkowa, speleologiczna. Przez obszar i w jego sąsiedztwie przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych. W Ojcowie istnieje możliwość wynajęcia rowerów.

Turystyka krajoznawcza: W Ojcowie warto zwiedzić Muzeum Regionalne PTTK i ruiny zamku natomiast w Pieskowej Skale Muzeum.

Zagrożenia:

Za najważniejsze uznaje się zanieczyszczenie powietrza, duży ruch turystyczny, sukcesję i synantropizację szaty roślinnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Ojcowski Park Narodowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis *
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• widłoząb zielony
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Skała (krakowski, woj. małopolskie)
• Sułoszowa (krakowski, woj. małopolskie)
• Wielka Wieś (krakowski, woj. małopolskie)