Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Załęczański Łuk Warty

Kod obszaru:

PLH100007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

9317,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości od 160 do 250 m n.p.m. i obejmuje zakole Warty na odcinku od Lisowic do Kochlewa. Rzeka płynie w dolinie wciętej głęboko (30-60 m) tworząc na terenie obszaru trzy przełomy. Skały wapienne leżą płytko pod powierzchnią terenu, co umożliwiło powstanie form krasu zakrytego, pod utworami polodowcowymi, takich jak: jaskinie, wywierzyska, skałki, studnie i leje. W 24 jaskiniach obszaru zimują liczne populacje nietoperzy. Występuje tu ponad 100 zbiorowisk roślinnych, w tym z ciekawymi wapieniolubnymi gatunkami często o charakterze górskim. Ostoja jest wiec ważna ze względu na zachowanie bioróżnorodności.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dojechać drogami Wieluń - Działoszyn, Wieluń - Rudniki, Działoszyn - Praszka. Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi decydują jej walory przyrodnicze objęte ochroną w postaci Parku Krajobrazowego i rezerwatów.

Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, speleologia, kajakarstwo.

Turystyka krajoznawcza: Obszar leży na 40 km biegu Warty. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi np. w Dankowie i Krzepicach można zwiedzić ruiny zamków. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Wieluniu oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych.

Będąc w Działoszynie warto zobaczyć m.in.:

 • renesansowy pałac Męcińskich - stojący na wzniesieniu w pobliżu Warty, wzniesiony w początkach XVII stulecia, rozbudowany na przełomie XVIII i XIX w., gruntownie odbudowany w latach 1957-61.
 • kościół św. Marii Magdaleny - murowana świątynia wzniesiona w 1787 r. z zachowanym wewnątrz pięknym zespołem późnorenesansowych ołtarzy i z nowoczesną polichromią malarską.

Najciekawszymi zabytkami na terenie gminy Wierzchlas są:

 • Kurhany Książęce w Przywozie i Strugach,
 • murowany kościół z XV stulecia w Wierzchlasie
 • drewniany kościół z XVI stulecia w Łaszewie Rządowym
 • drewniana kaplica zrębowa z XVIII stulecia oraz relikty średniowiecznego układu urbanistycznego w Kamionie
 • zabytkowy młyn w Kochlewie.

Na walory turystyczne gminy Pątnów składają się unikatowe obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 • drewniany kościół św. Trójcy w Grębieniu wraz z wyposażeniem wnętrza,
 • drewniany kościół Wszystkich Świętych w Popowicach wraz z wyposażeniem wnętrza,
 • drewniany młyn nad Wartą w Kępowiźnie,
 • ruiny murowanego dworu obronnego w Kamionce (własność prywatna, obecnie w remoncie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody obszaru należą: zanieczyszczenia wody, eksploatacja wapieni, chaotyczna zabudowa rekreacyjna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dąbrowa w Niżankowicach (102,25 ha; 1983) - rezerwat leśny
• Węże (20,74 ha; 1972) - rezerwat leśny
• Załęczański Park Krajobrazowy (7.470; 19; 1978) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• kropiatka - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• jarząbek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• warzęcha - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• boleń - ryba
• minóg strumieniowy - ryba
• piskorz - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, sekretariat tel. (42) 665 03 70

Informacja turystyczna:

 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, tel.: (42) 638-59-57, fax.: (42) 662-09-72, biuro@rotwl.pl

Jednostki administracyjne:

• Działoszyn (pajęczański, woj. łódzkie)
• Pątnów (wieluński, woj. łódzkie)
• Wierzchlas (wieluński, woj. łódzkie)