Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ujście Noteci

Kod obszaru:

PLH080006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3994,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje ujście Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie zagospodarowanymi. Leży na wysokości średniej 30 m npm. Wody śródlądowe zajmują 5% obszaru, łąki - 63%, a lasy - 1%. Obszar jest wykorzystywany rolniczo na 30% powierzchni. Na lewym brzegu Warty zachował się cenny fragment lasów łęgowych, a powyżej zabudowy wsi Santok, na stromym zboczu doliny Warty – interesujące płaty muraw kserotermicznych. Ważny obszar występowania wilgotnych ekosystemów, typowych dla dolin dużych rzek (8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) z dobrze zachowanymi lasami łęgowymi.
Stwierdzono tu również występowanie 6 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma także duże znaczenie dla ochrony ptaków. Występuje tu 20 gatunków ptaków z listy w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar obejmuje około 20 km odcinek pradoliny. Można tu dojechać: od strony północnej drogą lokalną Gorzów Wielkopolski - Santok - Zwierzyn. W Santoku można skręcić na Skwierzynę i przeciąć ostoję południkowo. Od strony południowej można jechać drogą Gorzów Wielkopolski - Drezdenko.
Ekoturystyka: Główną atrakcją obszaru są jego specyficzne walory przyrodnicze.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w większych miejscowościach i miastach (Gorzów Wielkopolski, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko) oraz z gospodarstw agroturystycznych we wsiach na obrzeżach obszaru.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zanieczyszczenie wód, urbanizację i zarastanie muraw kserotermicznych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Santockie Zakole - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zielona Góra, www.lotur.eu Lokalna Organizacja Turystyczna - Skwierzyna, www.skwierzyna.pl poznański oddział PTTK, punkty informacji turystycznej w większych miejscowościach, Klub Przyrodników, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl

Jednostki administracyjne:

• Deszczno (gorzowski, woj. lubuskie)
• Santok (gorzowski, woj. lubuskie)
• Skwierzyna (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Zwierzyn (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Gorzów Wielkopolski (Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie)