Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Młodno

Kod obszaru:

PLH080005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

239,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w dolinie Odry środkowej na wysokości 38-40 m npm i obejmuje kompleks ekosystemów bagiennych porastających rozległą misę pojeziorną wypełnioną osadami organicznymi. Centralną część ostoi stanowi odkryte torfowisko przejściowe - siedlisko przyrodnicze cenne dla Europy. Jest ono otoczone zarastającymi łąkami (38% powierzchni), olsami i lasami łęgowymi. Lasy iglaste zajmują 36% obszaru. W obszarze występują 4 rodzaje siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują łącznie około 75% powierzchni. Bogata jest również flora ostoi. Z rzadkich gatunków roślin występują tu rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, oraz storczyki - kruszczyk błotny i storczyk krwisty. Na terenie ostoi stwierdzono 11 gatunków płazów i gadów, z których trzy są wyjątkowo cenne m.in. żółw błotny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja usytuowana jest około 30 km na północny zachód od Krosna Odrzańskiego, znajdującego się na trasie z Zielonej Góry do Słubic. Do Krosna Odrzańskiego najlepiej dojechać autobusem PKS z Zielonej Góry lub Poznania. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Zielonej Górze. Następnie autobusem PKS jedziemy do wsi Rąpice, a dalej około 3 km pieszo do ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. We wsi Kłopot niedaleko Cybinki znajduje się jedna z największych w Europie kolonii lęgowych bociana białego oraz Muzeum Bociana Białego. Niedaleko stąd już także do najmłodszego Parku Narodowego Polski - "Ujście Warty". W okolicach Cybinki przebiega ścieżka przyrodniczo-leśna "Bieganów".
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających te tereny cieszy się święto Zielonej Góry - Winobranie, odbywające się corocznie we wrześniu.
W Krośnie Odrzańskim można skorzystać z hoteli, schroniska PTSM i restauracji. Na nocleg można się również zatrzymać w domu wypoczynkowym lub na campingu w Łochowicach pod Krosnem. Bliżej ostoi usytuowane jest miasto Cybinka, w której znajdują się dom wycieczkowy, hotel i restauracja.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • obniżanie się poziomu wód gruntowych,
  • degradacja siedliska,
  • sukcesja roślinności.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Torfowisko Młodno - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu XXI województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu RDLP w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, tel. (0-68) 325-44-51. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul.Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (095) 7 215 525, Biuro Informacji Gospodarczej i Turystycznej w Krośnie Odrzańskim.

Jednostki administracyjne:

• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)