Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Chłopiny

Kod obszaru:

PLH080004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

498,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja leży w południowo - zachodniej części Pojezierza Myśliborskiego, w Puszczy Gorzowskiej na wysokości 58-66 m npm i obejmuje kompleks zbiorowisk bagiennych i torfowiskowych porastających rozległą misę pojeziorną. Tereny rolnicze zajmują 6% powierzchni. W centrum ostoi znajduje się torfowisko przejściowe z cenną roślinnością glacjalną np. turzycą bagienną, rosiczką długolistną i okrągłolistną. Otaczają je bory bagienne (10% powierzchni terenu), lasy łęgowe (53%) i użytkowane ekstensywnie łąki (31%), w tym 5 rodzajów siedlisk z załącznika 1 dyrektywy siedliskowej, ważnych dla ochrony przyrody w Europie. O unikalności flory ostoi świadczy również występowanie 10 gatunków storczykowatych m.in. storczyk plamisty, storczyk krwisty, storczyk Fuchsa, listera jajowata, kruszczyk błotny, wątlik błotny oraz gatunku o europejskim znaczeniu - lipiennik Loesela - z załącznika 2 dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na północny - zachód od Gorzowa Wielkopolskiego, na trasie w stronę Szczecina. Do Gorzowa Wielkopolskiego można dotrzeć zarówno pociągiem (z Piły, Poznania, Zielonej Góry), jak i komunikacją PKS (ze Szczecina, Poznania i Piły). Następnie autobusem PKS do wsi Jastrzębiec lub Ściechówek. Wschodnią granicę ostoi wyznacza droga biegnąca z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina. Główna baza noclegowa (hotele, pensjonaty i szkolne schronisko młodzieżowe) i gastronomiczna znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. Można również skorzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych i ośrodka wypoczynkowego w Lubiszynie. Miłośnicy kąpieli wodnych mogą udać się nad jezioro Marwicko znajdujące się na południe od ostoi. W Witnicy mieści się Park Drogowskazów Cywilizacji, w którym można zobaczyć m.in. historyczne drogowskazy i słupy milowe. Warto również odwiedzić znajdujący się przy granicy polsko - niemieckiej Park Narodowy Ujście Warty. W powiecie gorzowskim wyznaczonych jest wiele szlaków pieszych i rowerowych. Przez ostoję Torfowisko Chłopiny przebiega pieszy szlak turystyczny biegnący przez Lubiszyn i Ściechów do jeziora Marwicko. Interesującą imprezą dla rowerzystów może być odbywający się w czerwcu Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Od Warty do Odry".

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla ostoi jest degradacja siedlisk, która wynika z obniżania się poziomu wód gruntowych i uruchomionej sukcesji roślinności - szczególnie brzozy omszonej i wierzb.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagno Chłopiny - rezerwat przyrody
• Bagno Chłopiny II - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu III województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

RDLP w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, tel. (0-68) 325-44-51. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul.Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (095) 721 55 25 Punkt Promocji i Informacji Turystycznej PTTK w Gorzowie Wielkopolskim.

Jednostki administracyjne:

• Kłodawa (gorzowski, woj. lubuskie)
• Lubiszyn (gorzowski, woj. lubuskie)