Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ujście Nysy i Stobrawy

Kod obszaru:

pltmp239b

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4961,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Jeden z nielicznych dużych kompleksów leśno-łąkowych, z dużym udziałem siedlisk podmokłych i wodnych, zachowanych w dolinie górnej i środkowej Odry, pomiędzy granicą państwa a Wrocławiem, stanowiący integralną część międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Odry.

Międzywale szerokiej i płaskodennej Doliny Odry (o długości około 25 km) między Narokiem a Brzegiem Opolskim, wraz z przyujściowymi fragmentami dolin Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. Największe powierzchnie zajmują ekstensywnie użytkowane łąki świeże, którym towarzyszą mniejsze płaty łąk zalewowych (zwłaszcza przy ujściu Stobrawy) oraz łąk zmiennowilgotnych. W części środkowej ostoi na polderze Stobrawa-Rybna znajduje się mozaikowy kompleks leśny o charakterze przejściowym pomiędzy grądami a łęgami wiązowymi. Duże znaczenie mają siedliska wodne i podmokłe, spośród których najważniejszymi są liczne starorzecza w okolicach Nowych i Starych Kolni, Stobrawy i Wronowa, ze bogatymi stanowiskami takich gatunków jak salwinia pływająca i kotewka orzech wodny, a także zachowane fragmenty trzęsawisk o charakterze torfowisk przejściowych, pomiędzy Stobrawą a Starymi Kolniami.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i pociągiem.

Turystyka krajoznawcza

Warto zwiedzić zabytki kultury.

Brzeg:

 • Zamek Piastów Śląskich - zwany Śląskim Wawelem - wzniesiony na miejscu gotyckiego zamku warownego. Obiekt mieści Muzeum Piastów Śląskich. Wśród zbiorów muzeum znajdują się m.in. sarkofagi książąt legnicko-brzeskich oraz jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny łuk myśliwski (XIV w.), odnaleziony podczas wykopalisk na ul. Mlecznej w Brzegu.
 • Kościół zamkowy św. Jadwigi - prezbiterium dawnego kościoła kolegiackiego wybudowanego w XIV w., przebudowywanego w XVI w. na mauzoleum legnicko-brzeskiej linii Piastów.
 • Kościół św. Mikołaja - gotycka trzynawowa bazylika, wzniesiona w latach 1370 - 1417 w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego.
 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego -jednonawowy kościół barokowy, wzniesiony na miejscu zburzonego w 1545 r. klasztoru i kościoła dominikanów.
 • Ratusz - renesansowy, dzieło Jakuba Parra i Bernarda Niurona z lat 1570 - 1577, wybudowany w miejscu spalonego w 1569 r. ratusza gotyckiego.
 • Gimnazjum Piastowskie - dawne Gymnasium Illustre Bregense, wybudowane w latach 1564 - 1596 przez Jakuba Parra, zniszczone w 1741 r., kilkakrotnie przebudowywane.
 • Pomnik św. Trójcy - ufundowany w 1731 r. przez budowniczego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Jana Krzysztofa Melchera z Prudnika - prawdopodobnie dzieło Karola Schleina z Nysy.
 • Brama Odrzańska - fragment dawnych renesansowych fortyfikacji miejskich, wybudowana w 1595 r. przez Bernarda Niurona, przeniesiona do Parku Nadodrzańskiego w 1895 r.
 • Zabytki materialne kultury żydowskiej - cmentarz przy ul. ks. K. Makarskiego oraz budynek dawnej synagogi (róg ul. Długiej i Jagiełły).
 • Stalowy most kratownicowy na Odrze z 1891 r., przeniesiony do Brzegu w 1954 r. z miejscowości Fordon k. Bydgoszczy.
 • Na szczególna uwagę zasługuje najstarszy zabytek w Brzegu - kościól (minorytów) p.w. św. Piotra i Pawła, pochodzą z 1285 roku. kosciolminorytow.webpark.pl

Turyści mogą skorzystać z bazy hotelowej w Brzegu oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej gminy Popielów

Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na wspólną ochronę. Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego, a jego ochrona jest najistotniejszym czynnikiem kształtowania tożsamości i osobowości mieszkańców gminy. Obszar gminy Popielów położony jest w strefie krajobrazu kulturowego, całkowicie ukształtowanego przez człowieka. W jego obrębie powszechnie występują ekosystemy rolnicze (agrocenozy) - intensywnie użytkowane oraz zabudowa gospodarska.

Obszar gminy Popielów, prawie w całości (bez fragmentu w zachodniej części) leży w obrębie zabytkowego krajobrazu kulturowego o predyspozycjach parku kulturowego wyróżnionego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 • „Krajobraz osiedleńczy Doliny Odry" - wymagający ochrony i rewaloryzacji,
 • „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej" wymagający ochrony i rewaloryzacji.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów wyznaczono cenne układy i elementy zabytkowe i krajobrazowe, które proponuje się do objęcia ochroną prawną poprzez m.in. ustanowienie strefy ochrony krajobrazu kulturowego:

 • wieś Karłowice (proponowana strefa B ochrony konserwatorskiej obejmująca zabytkowy układ zabudowy folwarcznej i usługowo-produkcyjnej wraz z zamkiem oraz otaczającym go parkiem krajobrazowym i fosą),
 • wieś Siołkowice Stare, Lubienie, Siołkowice Nowe i Kaniów (strefa ochrony krajobrazu kulturowego),
 • wieś Popiełów (ochrona wartości kulturowych - układ ulicowo-placowy, osiedle robotników kolejowych), wieś Kurznie (ochrona wartości kulturowych - układ wsi kmiecej - owalnicy).
 • ochrona ciągu widokowego na drodze z nr 1348 relacji Wołczyn - Odłogi na odcinku Wapienniki -Karłowice z widokiem na miejscowość Karłowice.

Turystyka aktywna

Na terenie gminy wyznaczona jest ścieżka przyrodnicza "Dolina Odry" autorstwa Teresy i Henryka Hadaszów.

Na ternie gminy wyznaczone i bardzo dobrze opisane są ścieżki rowerowe, ponieważ gmina Popielów zrealizowała zadanie pn."Rowerem po Śląsku-oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w gminie Popielów".

Zagrożenia:

Odbudowa obwałowań po ich obecnej trasie, bez zwiększania powierzchni fluwialnie "czynnej", brak działań umożliwiających częste (i aktywne) przechwytywanie wód wezbraniowych przez polder Stobrawa-Rybna, zmiana stosunków wodnych, nieprawidłowa gospodarka leśna polegająca na braku przebudowy gatunkowej drzewostanów topolowych, intensyfikacja zagospodarowania ornego gruntów, niekontrolowana penetracja rekreacyjna, ewentualne rozpoczęcie wydobycia kopalin pospolitych (żwiry).

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, tel.: (77) 45-26-230, fax: (77) 45-26-231, e-mail: rdos.opole@rdos.gov.pl, http://bip.opole.rdos.gov.pl