Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Błota Rakutowskie (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

pltmp354

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4437,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje Nieckę ograniczoną od północy przez pole wydmowe od południa natomiast przez wysoczyznę morenową. Jest to największy obszar torfowiskowy na Kujawach. Niecka w większości wypełniona jest osadami organicznymi. Posiada w większości dobrze zachowane torfowiska niskie w części porośnięte lasem w postaci łęgów i olsów. Znaczna część obszaru została w przeszłości zmeliorowana i jest użytkowana rolniczo. W centrum obszaru znajduje się unikatowe jezioro Rakutowskie pochodzenia wytopiskowego. Charakter jeziora jest wyjątkowy ze względu na charakter roślinności i występującą tutaj faunę.

Obszar Niecki Kłócieńskiej stanowi wyjątkowy element krajobrazu mokradłowego w rolniczym krajobrazie Kujaw i tej części Europy.

Jednym z najważniejszych składników szaty roślinnej Niecki Kłócieńskiej jest naturalna roślinność wodna i torfowiskowa.Wyjątkowa znaczenie ma występowanie torfowisk niskich, alkalicznych i rosnących na torfie lasów łęgowych i olsów. Zbiorowiska roślin wodnych spotykamy także w dołach potorfowych oraz w stawach, małych rzekach, kanałach i rowach melioracyjnych. Roślinność ma jednak wtedy nie zawsze charakter naturalny.

Stosunkowo najgłębsze partie niektórych jezior, o czystych wodach, z dobrym dostępem światła do dna zajmują zbiorowiska tzw. łąk ramienicowych, zbudowane przez różne gatunki glonów z rodzaju ramienica Chara. Bardzo rozległe skupienia tych "łąk" pokrywają dno Jeziora Rakutowskiego. W płytszych partiach jezior i mniejszych zbiorników a nawet w ciekach i rowach, wykształcają się zespoły roślinności wodnej zanurzonej utworzone przez rośliny kwiatowe np. różne gatunki rdestnic.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd to dotarcie pociągiem do Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, a stamtąd autobusem PKS bądź transportem własnym do miejscowości na terenie gmin Kowal lub Baruchowo.

Turystyka krajoznawcza i aktywna:

Gmina Kowal

Przez teren gminy biegną następujące szlaki turystyczne i historyczne:

 • „Szlak Łokietka Włocławek” -Kowal- Brześć Kujawski- Osięciny- Płowce- Radziejów- Włocławek- Dobrzyń n/Wisłą.
 • „Szlak I Armii Wojska Polskiego Gostynin- Lubień Kujawski- Kowal –Brześć Kujawski- Wieniec- Nieszawa- Ciechocinek- Aleksandrów Kujawski
 • „Szlak turystyczny Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego”.
 • Szlak „Łącznikowy” zaczyna się e Kowalu następnie wzdłuż zabudowań wsi Grodztwo na terenie otuliny Parku Krajobrazowego i drogą leśną biegnąc w kierunku północnym mija Jezioro Wójtowskie i krzyżuje się z szlakiem „Południowym” i „Północnym”.

Na terenie Gminy Kowal działa kapela ludowa „Kapela Spod Kowala”, która została założona w 1968 roku i jest jedną z najstarszych amatorskich kapel ludowych w Polsce, a najstarszą na Kujawach.

Zabytki:

 • Kaplica (kościółek drewniany) p.w. Św. Marka w Nakonowie, która powstała w 1765 r., a odremontowana została w latach 1958-1959
 • Dworek w Unisławicach, powstał w II połowie XVIII wieku. Został odbudowany w stylu romantycznym w pierwszej połowie XIX wieku, na zachowanych piwnicach gotyku.
 • Dzwonnica zabytkowa, murowana, znajdująca się przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie, powstała w końcu XIX wieku.
 • Pałac w Więsławicach został wzniesiony w latach 1880-90, przebudowano go w 1910r. Pałac dwukondygnacyjny, murowany, kryty dachem z blachy cynkowej.

Gmina Baruchowo

Zabytki:

 • Zespół pałacowo - dworski w Bbaruchowie
 • Kościół murowany neogotycki z 1881 roku p.w. świętej trójcy z dzwonnicą w Kłótnie
 • Zespół parkowo - dworski w Czarnem
 • Park podworski Zakrzewo

Zagrożenia:

 • osuszanie łąk
 • zalesianie łąk
 • odwodnienia
 • wycinka drzewostanów
 • zanieczyszczenia

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Olszyny Rakutowskie - rezerwat leśny
• Jezioro Rakutowskie - rezerwat leśny
• Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• suche, śródlądowe murawy napiaskowe
• górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe
• torfowiska alkaliczne
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz, tel.: (52) 518-18-01, (52) 55-11-350 do 362, fax: (52) 518-18-02, e-mail: sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Baruchowo (włocławski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Kowal (włocławski, woj. kujawsko-pomorskie)