Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żurawce

Kod obszaru:

PLH060029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

30,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 37,6 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar składa się z dwóch enklaw, leży na wysokości średnio 280 m n.p.m. i obejmuje południowo zachodnie fragmenty zboczy doliny Sołokiji zbudowane z margli górno-kredowych rozciętych wąwozami o głębokości 10-20 m. Ostoję otaczają pola uprawne, a zbocza porasta murawa kserotermiczna. Jest to jeden z najcenniejszych na Lubelszczyźnie płatów kserotermicznych z bogatą florą storczykowatych, m. in. liczną populacją obuwika pospolitego oraz storczyka purpurowego (ponad 200 os.). Stwierdzono tu także, pierwsze w Polsce, stanowisko smużki stepowej (gatunek gryzonia, na granicy zasięgu). Smużka stepowa odżywia się głównie bezkręgowcami, mieszka w norach, a na okres zimy zapada w sen.

Na terenie obszaru występują dwa typy siedlisk z Załącznika I, jeden gatunek rośliny i 2 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz 3 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży przy granicy z Ukrainą, około 15 km na północ od Hrebennego. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Autobusem PKS z Zamościa lub własnym transportem (z Tomaszowa Lubelskiego drogą krajową nr17) należy dojechać do miejscowości Lubyczyna Królewska, a następnie drogami lokalnymi w kierunku północnym dotrzeć do miejscowości Żurawce. Turyści korzystają z usług bazy noclegowej w Tomaszowie Lubelskim oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: walory przyrodnicze (przyroda muraw kserotermicznych z gatunkami wapieniolubnymi) stanowią o atrakcyjności ostoi.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową (Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik – Lwów i międzynarodowe rajdy rowerowe „Roztocze bez granic”), konną, narciarstwo biegowe.

Turystyka międzynarodowa: w pobliskim Hrebennym można przekroczyć granicę Polski i Ukrainy – kolejowe i kołowe przejście graniczne (skąd Lwów jest odległy o ok. 70 km).

Turystyka krajoznawcza: w pobliskich miejscowościach warto zobaczyć budowle sakralne (zabytki kościoła greko-katolickiego (unickiego)): w Machnowie Starym (cerkiew) i Żurawcach (cerkiew i cmentarz), w Hrebennem (drewniana cerkiew z XVII wieku, p.w. św. Mikołaja i dzwonnica typu obronnego z XVIII w), w Siedliskach (cerkiew i dzwonnica, kapliczka Św. Huberta, pomnikowy dąb), w Korniach (cerkiew i cmentarz), Mostach Małych (cerkiew) i Kniaziach (ruiny cerkwi pw. św. Praskewi i cmentarz) oraz kamienne krzyże bruśnieńskie, rzeźbione w słynnym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie – obecnie Polanka Horyniecka.

Dużą atrakcją jest Muzeum "Skamieniały Las" w Siedliskach kolo Hrebennego. Eksponuje się tam trzeciorzędowe, zmineralizowane drzewa gatunku Taxodioxylon taxodii sprzed ok. 18 mln lat), a także fortyfikacje rozsiane na odcinku Werechta - Narol - bunkry obronne Linii Mołotowa z czasów II wojny światowej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zarastanie muraw kserotermicznych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Machnowska Góra - rezerwat leśny
• Żurawce - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• smużka stepowa - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
 • RDLP w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4 tel. (0-81) 532-70-31, http://www.lublin.lasy.gov.pl
 • Nadleśnictwo Tomaszów 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Mickiewicza 5 tel. (0-84) 664-24-50
 • Inst. Biol. UMCS, Lublin;
 • Politechnika Lubelska;
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków;
 • UMK Toruń

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • Punkt Informacji Turystycznej w Tomaszowie Lubelskim,
 • Oddział PTTK w Lublinie- www.lublin.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Lubycza Królewska (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)