Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko przy Dolinie Kocinki

Kod obszaru:

PLH240025

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Torfowisko znajduje się na Wyżynie Wieluńskiej, w pobliżu wioski Kocin Nowy niedaleko Kłobucka. W rozległym zagłębieniu terenu, znajdującym się około 150 m od koryta rzeki Kocinki, występuje duża powierzchnia typowo wykształconych zbiorowisk torfowiska wysokiego (powierzchniowo dominującego) i przejściowego. Torfowisko jest klasycznie wykształcone, z dobrze rozwiniętym i narastającym od brzegów dawnego zbiornika wodnego płem torfowcowym. Całość powierzchni torfowiska jest izolowana od rzeki pasem około 150 m szerokości młodnika sosnowego, nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi i kadłubowo wykształconymi fragmentami łęgów, z pozostałych stron w strefie przybrzeżnej, borem bagiennym a dalej – rozległym kompleksem subatlantyckiego boru sosnowego. Torfowisko porastają fitocenozy dobrze wykształconych zbiorowisk torfowisk wysokiego i przejściowego. W środkowej części torfowiska znajduje się otwarte lustro wody. Stwierdzono tam występowanie grzybieni północnych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy.

Preferowany dojazd pociągiem do Częstochowy, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Mykanów . Przez grunty gminy Mykanów przebiega jedna z najważniejszych arterii samochodowych w Polsce - droga szybkiego ruchu (w przyszłości autostrada Bałtyk-Adriatyk) DK-1 (E-75, A1), prowadząca z Cieszyna do Gdańska. Z południa na północ prowadzi też droga wojewódzka DW483 z Częstochowy, przez Wolę Kiedrzyńską, Lubojnę, Radostków, Cykarzew i Stary Broniszew do Łodzi. To połączenie drogowe bliżej naszych czasów zastąpiło staropolski gościniec z Brzeźnicy do Częstochowy.

Turystyka krajoznawcza

Tradycje historyczne osad położonych w gminie Mykanów niestety nie upamiętniły się wybitniejszymi pozostałościami z przeszłości.

Borowno

  • Kościół parafialny pw. św. Wawrzyca, zbudowany na miejscu dawniejszych świątyń w 1845 roku i przebudowany w latach 1885-1901.
  • Pałac zbudowany w 1790 roku, o cechach późnobarokowych, ale - niestety - silnie przekształcony. Początkowo własność rodziny Skarbków, przed II wojną należał do Michalskich. Obecnie dość mocno zdewastowany.

Cykarzew

  • Kościół parafialny pw. św. Stanisława, w obecnej formie powstał w latach 1939-1940. W kościele cykarzewskim zachował się XVII-wieczny ołtarz, pochodzący zapewne z dawnej świątyni. Współcześnie jest to ołtarz boczny.

Jamno

  • Kapliczka murowana z pierwszej połowy XIX wieku. W jej wnętrzu figurka ludowa św. Jana Nepomucena.

Mykanów

  • Kociół parafialny p.w. św. Leonarda Opata, w obecnej formie zbudowany w 1836 roku według projektu jednego z najwybitniejszych architektów ówczesnej doby, Henryka Marconiego, w stylu neogotyckim. Z wyposażenia kościoła uwagę zwraca ornat czerwony z późnogotyckim haftem figuralnym z końcaXVwieku.
  • Figurka przydrożna św. Jana Nepomucena z roku 1808, posiadająca cechy późnobarokowe.

Wierzchowisko i Wola Kiedrzyńska

  • Kapliczki murowane z początku XX wieku.

Zagrożenia:

Torfowisko jest zagrożone przez naturalne procesy sukcesji w kierunku boru bagiennego, jakie już są widoczne w strefie przybrzeżnej. Także szkodliwe jest rozdeptywanie powierzchni torfowiska, w tym wrażliwego pła, i jego zaśmiecanie przez amatorów żurawiny. Potencjalnie niebezpiecznym dla torfowiska może okazać się wyrąb w przylegających lasach, co może pogorszyć warunki siedliskowe (mikroklimat, stosunki wodne) i naturalna izolację.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, Tel. (32) 20-77-801, (32) 20-77-880, Fax (32) 20-77-884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, www.katowice.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Mykanów (częstochowski, woj. śląskie)