Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dziczy Las

Kod obszaru:

PLH320060

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1436,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Kompleks mezofilnych lasów liściastych, torfowisk mszarnych i jezior eutroficznych. Dominują powierzchniowo lasy: buczyny żyzne i kwaśne, łęgi jesionowe i olszowe, grądy subatlantyckie porastające falisty i pagórkowaty krajobraz moreny dennej. W licznych obniżeniach znajdują się oczka wodne i torfowiska mszarne.

Flora i roślinność torfowisk jest zróżnicowana, od otwartych zbiorowisk mszarnych, po różne stadia sukcesji w kierunku brzezin bagiennych. Część mokradeł śródleśnych porastają łozowiska, zbiorowiska szuwarowe i pleustonowe, w tym też kożuchy wolfii bezkorzeniowej i wątrobowca, na części znajdują się otwarte lustra wody.

W obrębie ostoi znajdują się cztery, większe jeziora eutroficzne z bardzo bogatą roślinnością wodną. Duże powierzchnie pokrywają zbiorowiska tzw. "lilii wodnych", wzdłuż brzegów wykształcone są szerokie pasy zróżnicowanych szuwarów, w wodach liczne gatunki roślin zanurzonych rdestnic i wywłócznik kłosowy.

Prawie połowę powierzchni (44,5%) obszaru zajmują dobrze zachowane siedliska przyrodnicze, o dobrych perspektywach ochrony, cechujące się bogactwem gatunkowym flory. Na drugiej takiej powierzchni występują siedliska potencjalne, na których w przypadku odpowiedniego dostosowania składu i struktury drzewostanu możliwa jest regeneracja siedlisk przyrodniczych. Obszar ważny ponieważ poprawia reprezentatywność regionalnej zmienności siedlisk buczyn, w skali regionalnej skupiających się w kilku większych kompleksach leśnych. Lasy bukowe występują w mozaice z drobnopowierzchniowymi łęgami jesionowymi, co przypomina krajobraz Wzgórz Bukowych. Ważna jest obecność w obszarze dobrze wykształconych grądów subatlantyckich i torfowisk przejściowych, niedostatecznie reprezentowanych w sieci N2000 w skali regionalnej, a ważnych ze względu na koncentrację występowania w tej części kraju. Jeziora eutroficzne i oczka wodne, które ze względu na rozpowszechnienie w kraju nie są zwykle traktowane jako ważny walor obszarów N2000, w tym wypadku wyróżniają się bardzo korzystnie zróżnicowaniem i bogactwem roślinności i flory.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja umiejscowiona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w dolinie rzeki Tywy. Znajdziemy tu piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, do których dojechać można komunikacją PKS. Przebiegają tędy drogi wojewódzkie nr 120,121 i 122. W niedalekiej odległości znajduje się również droga krajowa nr 3. W okolicy zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe oraz liczne kąpieliska nad jeziorami.

Gmina Banie położona jest w południowo - zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim, w strefie o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. rzez gminę przebiega skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 121 Gryfino – Myślibórz oraz nr 122 Pyrzyce – Krajnik Dolny.

Turystyka krajoznawcza:

 • XIII-wieczny kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
 • kaplica św. Jerzego z 1417 r., gotycka,
 • XIV-wieczna Baszta Prochowa, kamienno-murowana.
 • XVIII-wieczne budynki ryglowo-murowane
 • synagoga neoklasycystyczna z XIX w.
 • budynek poczty z końca XIX w.
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego oraz kirkutu

Turystyka aktywna:

 • Szlak Równiny Wełtyńskiej (jezioro Szmaragdowe) – Rożnowo – Trzaski – Lubanowo - Tywica – Banie – (Lipiany). Kolor szlaku: niebieski. Długość trasy: 77,61 km, w tym przez Gminę Banie wiedzie trasa o długości 22,56 km

Szlaki rowerowe:

 • Szlak zielony: Banie – Dłużyna – Piaseczno – Górowo – Swobnica – Banie: całkowita długość szlaku wynosi 28,0 km.
 • Szlak czarny: Banie – Baniewice – Żelechowo – Krzywin: długość szlaku wynosi 19,0 km.
 • Szlak czerwony: Banie – Lubanowo – Babinek – Czarnówko – Pacholęta: długość szlaku wynosi 20,0 km.

Zagrożenia:

Ze względu na leśny charakter obszaru zagrożenia mają w dużym stopniu związek z gospodarką leśną. Zachowanie siedlisk podmokłych zależne jest od utrzymania wysokich stanów wód i unikania wykonywania odwodnień (na terenie obszaru istnieje stara sieć rowów melioracyjnych). Problemem jest dostosowanie składów drzewostanów do potencjału siedliska nie tylko pod względem produkcyjnym, ale i ekologicznym (sporo powierzchni zajmują drzewostany modrzewiowe, brzozowe, sosnowe). Konieczne jest dla utrzymania ksylobiontów zachowanie odpowiednich ilości starych i martwych drzew w lesie. Dla jezior położonych w pobliżu obrzeży lasu zagrożeniem jest nadmierny spływ biogenów z pól uprawnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak łąkowy - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Banie (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)