Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wiązogóra

Kod obszaru:

PLH320066

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

489,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zajmuje powierzchnię prawie 490 ha. Na jego terenie znajduje się 12 kompleksów roślinności , które obejmują torfowiska przejściowe, wysokie, brzeziny bagienne oraz jeziora dystroficzne. W większości, krajobraz między mokradłami pokrywają suboceaniczne bory sosnowe. Występuje tu bogaty zestaw torfowiskowych gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków chronionych oraz zagrożonych w skali krajowej lub regionalnej. W skali lokalnej znajduje się tu najbogatszy zespół awifauny. „Wiązogóra” to także najważniejszy obszar lęgowy płazów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

„Wiązogóra” położona jest w sąsiedztwie miejscowości Strzekęcino, Niedalino, Świeszyno. W pobliżu przebiegają drogi: wojewódzka nar 167 z Koszalina przez Świeszyno, Strzekęcino i Niedalino z Tychowem oraz nr 168z Niedalina do Wyszewa.. Występują tu duże kompleksy leśne, bogate w zwierzynę łowną i runo leśne. Turystów przyciągają trzy piękne jeziora: Hajka, Czarne i Niedalińskie, ciekawy, zróżnicowany krajobraz oraz malowniczo wijąca się rzeka Radew. Przez gminę Świeszyno (zachodnią granicę i południową część) przepływa rzeka Radew, którą przebiega szlak kajakowy. Przez lasy położone w południowej części prowadzą szlaki turystyczne (2 po obu brzegach rzeki Radew). W okolicy znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych, m.in. : park i ślady ognisk średniowiecznych oraz pozostałości grodu warownego w miejscowości Bardzlino, osada kultury pomorskiej z cmentarzyskiem ciałopalnym z późnego okresu lateńskiego i XV-wieczny kościół gotycki w miejscowości Konikowo, ślady ognisk późnośredniowiecznych oraz park w stylu angielskim w Zegrzu Pomorskim. We wsi Niedalino znajdują się zabytkowe obiekty: elektrownia wodna i młyn wodny, w miejscowościach Mierzym i Sieranie- parki w stylu angielskim. W miejscowości Strzekęcino znajduje się zabytkowy zespół pałacowy - pałace Biały i Bursztynowy, które stanowią jednocześnie bazę noclegowo-gastronomiczną.

Zagrożenia:

Stanowić je mogą zmiany klimatyczne i spadek poziomu wód gruntowych. Poza tym, inwazja czeremchy amerykańskiej i świerku pospolitego.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• lelek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak

Jednostki administracyjne:

• Manowo (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
• Świeszyno (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)