Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Poradz

Kod obszaru:

PLH320065

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

567,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks śródleśnych (suboceaniczne bory sosnowe) torfowisk. Torfowiska mają zróżnicowaną powierzchnię. Występuje tu rozległy mszar otwarty, zajmujący ok. 27 ha oraz rynna torfowa porośnięta mszarami i lasami bagiennymi na łącznym areale ok. 53 ha. Torfowiska pełnią dużą rolę jako miejsca lęgowe i żerowe wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza płazów i gadów, głównie ze względu na kontrast ekologiczny z otaczającymi siedliskami borowymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Torfowisko Poradz znajduje się na północ przy miejscowościach: Poradz, Kalina, Powalice. Niedaleo przebiega droga wojewódzka nr 162 oraz droga krajowa nr 6. Obszar położony jest częsciowo w gmnie Sławoborze, która znajduje się na Wysoczyźnie Łobeskiej i Równinie Białogardzkiej, a częsciowo w gminie Rymań, leżącej na Równinie Gryfickiej. Przez gminę Rymań przepływa rzeka Mołstowa, prawy dopływ Regi, dostępna dla kajaków. Północną i środkową część gminy zajmują w większości tereny rolnicze. Jeżeli zaś chodzi o gminę Sławoborze, jej wschodnią część porasta Puszcza Koszalińska. Niewielką, zachodnią część granicy wyznacza dostępna dla kajaków rzeka Mołstowa (dopływ Regi). W gminie źródło ma także inna rzeka- Pokrzywnica. Tereny obu gmin, dzięki swemu bogactwu przyrodniczemu, zachęcają do wybrania aktywnej formy wypoczynku poprzez piesze i rowerowe wycieczki. Gminy oferują również bogatą bazę gastronomiczno- noclegową.

Zagrożenia:

W odległości około kilometra od granicy obszaru, w kierunku północno-wschodnim, zlokalizowany jest duży zakład segregacji i utylizacji odpadów. Poza tym problemem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Jednostki administracyjne:

• Sławoborze (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Rymań (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)