Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mechowisko Manowo

Kod obszaru:

PLH320057

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

55,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje bardzo dobrze wykształcone torfowisko poligeniczne - mechowisko, które położone jest w dolinie rzeki Dzierżęcinka. Mechowisko jest bardzo dobrze zachowane. Posiada komplet gatunków, w tym liczną populacją sierpowa błyszczącego i lipiennika Loesela . Jest to niesamowita koncentracja walorów Natury 2000 w zaledwie nieco ponad 55 ha, a więc niewielkim obiekcie.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na południe od miejscowości Manowo, przez które przebiega droga krajowa nr 11, łącząca Manowo z Koszalinem (12 km). Gmina leży na Wysoczyźnie Polanowskiej i Równinie Białogardzkiej. Przez południową część gminy przepływa Radew tworząca Jezioro Rosnowskie. Rzeka jest dostępna dla kajaków. W gminie znajdują się 2 rezerwaty: przy granicy z Koszalinem, Jezioro Lubiatowskie, a nad rzeką Radew- Kręgi Kamienne. Przez gminę prowadzi kilka szlaków turystycznych. Szlaki piesze: „Szlak doliny Radwii im. Tadeusza Brzezińskiego ( zielony, długość 35 km) o trasie Mostowo - Cybulino - Wietrzno – Polanów, drugi- szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego (czerwony, długość 50km) o trasie Góra Chełmska - Rosnowo – Tychowo i ostatni- „Szlak kamieni granicznych” (zielony, 12km) z trasą Dzierżęcino - Jezioro Policko – Bonin. Występują również szlaki rowerowe: szlak „Gotów” (zielony, długość 20,6km) z trasą: Lubiatowo - Wyszebórz - Wyszewo - Mostowo - Rezerwat Archeologiczny "Kamienne Kręgi", „Szlak Pałaców”(niebieski, długość 68,2 km) o trasie Mostowo - Rosnowo - Niedalino - Strzekęcino - Bardzlino - Białogórzyno - Nosowo - Parsowo - Świemino - Warnino - Wierzchomino - Dobrzyca - Śmiechów - Latarnia w Gaskach oraz „Trasa Słoneczna”(czerwony-31,1km), czyli szklak przebiegajacy przez: Manowo - Niedalino - Zacisze – Manowo
Szlak kajakowy Radwii, o którym wcześniej była mowa, ma długość 58 km i przechodzi przez: Żydowo - Mostowo - Jezioro Rosnowskie - Rosnowo - Kanał Rosnowski - Jezioro Hajka - Niedalino - Białogórzyno - Nosow – Karlino. Szlak prowadzi w większości przez tereny zalesione. Dla mniej wprawnych kajakarzy dostępny jest od Mostowa.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem może być sukcesja roślinności, ewentualne zarastanie wierzbami, a także każda zmiana warunków wodnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• poczwarówka zmienna - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl tel/ fax: (91) 43 03 500

Jednostki administracyjne:

• Manowo (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)