Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bystrzyno

Kod obszaru:

PLH320061

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

893,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w okolicy Białego Zdroju. Porastają go głównie dąbrowy, częściowo lasy mieszane bukowo-sosnowe i bory sosnowe. Zawiera śródleśne mokradła, jeziorka dystroficzne, eutroficzne jeziora Bystrzyno Wielkie i Małe. Nad Jeziorem Bystrzyno Wielkie znajduje się jedno z większych torfowisk przejściowych na Pomorzu Zachodnim. Rozległe płaty siedlisk bagiennych, wodnych i leśnych sprzyjają bogactwu fauny. Znajdują się tu ważne miejsce lęgowe płazów, gadów i ptaków, a także ostoja zalotki większej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar zajmuje znaczną powierzchnię- ponad 893 ha. Rozpościera się w pobliżu takich miejscowości jak: Kłodzino, Miały Zdrój, Nielep i Bystrzyna. Od południa graniczy z Dorzeczem Regi. Ponadto, południowe krańce obszaru są oddalone o około 6 km od miasta Świdwin, położonego przy drogach wojewódzkich nr 151, nr 152 i nr 162. Znajdziemy tu miejsca noclegowe w „Hoteliku Świdwin”, „Starym Mlynie”, „Zajeździe Wiktor”, ośrodku wypoczynkowym „Bukowiec” i szkolnym schronisku młodzieżowym.
Do dużych atrakcji Świdwina należą corocznie organizowane tu imprezy: „Bitwa o krowę” z Białogardem, stanowiąca pamiątkę historycznej „wojny krowiej”, „Wileńskie Kaziuki” czyli jarmark kultury kresowej oraz Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. W Świdwinie działa bractwo rycerskie, zespół romski, grupy taneczne oraz Świdwińska Orkiestra Dęta i chóry. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe zachęcają do odwiedzenia tych okolic. Tak jak bogata historia i dobrze zachowane zabytki. Wokół Świdwina rozciągają się malownicze lasy, obfitujące w zwierzynę i jeziora o czystej wodzie. Piękno zieleni, cisza i czyste powietrze stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Jest tu wiele urokliwych zakątków, które warto zobaczyć podczas pieszych wycieczek.

Zagrożenia:

Do głównych należą neofityzacja i pinetyzacja, inwazja świerka pospolitego i czeremchy amerykańskiej oraz nadmierny spływ biogenów i środków ochrony roślin z pól do jezior.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl tel/ fax: (91) 43 03 500

Jednostki administracyjne:

• Rąbino (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Sławoborze (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Świdwin (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)