Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Kaliszańskie

Kod obszaru:

PLH300044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

719,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na terenie obszaru znajduje się Jezioro Kaliszańskie - jedno z największych jezior północnej Wielkopolski. Obejmuje również swym zasięgiem Jezioro Toniszewskie, jezioro Kaliszanki oraz ponad 20 innych, małych zbiorników wodnych, niedaleko rzeki Rudki. W dolinie rzeki dominują zbiorowiska szuwarowe, rzadziej łąki zmiennowilgotne i wierzbowiska.
W ekosystemach wodnych obszaru Jezioro Kaliszańskie odnotowano aż 11 gatunków zagrożonych ramienic, w tym 3 z nich podlegają ochronie prawnej. Między innymi występuje tu bardzo liczna populacja ramienicy grzywiastej, która jest niezwykle rzadko spotykana w Polsce. Ostoja ma więc bardzo duże znaczenie w skali ponadregionalnej dla zachowania siedlisk łąk ramieniowych. Obszar jest również ważną ostoją dla ptaków wodno-błotnych lęgowych, jak i migrujących. Występują tu: żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, bąk, bocian biały, kaczka krzyżówka, łyska, błotniak stawowy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na Pojezierzu Chodzieskim, ok. 9,5 km na północny-zachód od Wągrowca, znajdującego się w gminie Wągrowiec, w powiecie wągrowieckim. Przez gminę przebiega 186 km dróg gminnych, 112 km dróg powiatowych oraz 48 km dróg wojewódzkich, które zapewniają dobre połączenia z sąsiednimi gminami, powiatami czy województwami. Dróg wojewódzkich jest 5:

 • droga wojewódzka nr 192 Gniezno – Chodzież,
 • droga wojewódzka nr 195 Rogoźno - Wągrowiec
 • droga wojewódzka nr 196 Poznań - Wągrowiec
 • droga wojewódzka nr 241 Wągrowiec - Kcynia - Nakło
 • droga wojewódzka nr 251 Wągrowiec - Damasławek – Żnin.

Wągrowiec zapewni nam miejsca noclegowe i gastronomiczne.
Atrakcje turystyczne:

 • Rezerwat „Dębina”, leżący około 4 km na zachód od Wągrowca, kompleks leśny z blisko 300 letnimi dębami i najokazalszym spośród nich, pomnikiem przyrody, dębem im. Wojciecha Korfantego.

Bukowiec:

 • Miejsce masowej egzekucji 107 Polaków, rozstrzelanych 8 grudnia 1939 roku przez hitlerowców, w lesie w pobliżu wsi Bukowiec. Znajduje się tu pamiątkowy kamień i krzyż ku czci pomordowanych.

Bracholin:

 • dawny wiatrowy młyn.

Grylewo:

 • późnobarokowy dwór wybudowany na planie prostokąta przez rodzinę Grabowskich herbu Zbiświcz.
 • park krajobrazowy z grupami starych lip, dębów i kasztanów.
 • kościół parafialny zbudowany w latach 1863-66 w stylu neogotyckim.

Łaziska:

 • zespół architektoniczny: grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego wraz z barokową kolumną z 1845 r.

Łekno:

 • „Łekneński Kompleks Osadniczy”. Oprócz wykopalisk archeologicznych w Łeknie, na terenie gminy odkryto jeszcze prawie 1400 stanowisk archeologicznych a wśród nich: 280 osad, 60 cmentarzysk, 360 punktów osadniczych, 1360 śladów osadniczych z różnych okresów pradziejowych oraz 5 grodzisk.

Potulice:

 • drewniany, jednonawowy kościół parafialny, konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1728 r. z rokokowym ołtarzem z 1778 r. i barokową XVII wieczną chrzcielnicą w kształcie kielicha.

Tarnowo Pałuckie:

 • kościół św. Mikołaja , najcenniejszy drewniany obiekt sakralny w Polsce

Wiatrowo:

 • pałac - pierwotnie dwór- rodu Moszczyńskich herbu Nałęcz - z II połowy XVIII w.

Zagrożenia:

Głównie napływają one z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, intensywnego wykorzystywania (rybacko i wędkarsko) Jeziora Kaliszańskiego oraz ze złej polityki rekreacyjno-turystycznej i zabudowywania brzegów. Wszystko to prowadzi przede wszystkim do wzrostu trofii wód i obniżenia stanu sanitarnego.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• bóbr europejski - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań tel. (61) 831 11 77, fax (61) 831 11 99 e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl/ Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl fax. (61) 256 10 21, tel. (61) 256 11 70, (61) 256 11 72

Jednostki administracyjne:

• Wągrowiec (wągrowiecki, woj. wielkopolskie)