Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wodny Dół

Kod obszaru:

PLH060026

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

188,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 186,0 ha, leżący na wysokości 250 m n.p.m. obejmuje głęboko wcięte (do 85 m) wąwozy i doliny lessowe, porośnięte lasem. Występują tu zespoły grądu kontynentalnego wykazujące dużą zmienność siedliskową, która związana jest z silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. na rozległych wypłaszczeniach wierzchowinowych i na zboczach wąwozów, podzespół typowy grądu subkontynentalnego, w głębszych rozcięciach erozyjnych o szerszym dnie występuje wilgotny grąd subkontynentalny. Niewielką powierzchnię zajmuje grąd wysoki. Największą osobliwością florystyczną tego obiektu jest cieszynianka wiosenna - rzadki gatunek karpacki, mający w Polsce północno-wschodnią granicę zasięgu. Siedliska leśne zajmują 98% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 1%, a siedliska rolnicze - 1% powierzchni. Na terenie ostoi występuje 1 siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz Notowano tu 6 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Krasnystaw:
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów: Chmielaki Krasnostawskie, Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.
Izbica:
Agroturystyka: gospodarstwo agroturystycze u Wojtka, gospodarstwo agroturystyczne Pilarczyk, grzybiarstwo, wędkarstwo.
Krasnystaw: PTTK w Zamościu, Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu
Ostoja leży na Wyżynie Lubelskiej i obejmuje wschodnią część uroczyska Gilimówka na terenie rezerwatu przyrody "Wodny Dół" (186 ha, 1996). Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi. Można tu dojechać od strony Krasnegostawu, drogą nr. 842, 13 km na zachód do miejscowości Niemienice. Szukając noclegów turyści korzystać mogą z gospodarstw agroturystycznych. Informacje turystyczne: w lubelskim oddziale PTTK oraz w RDLP w Lublinie, i Nadleśnictwie Krasnystaw, które sprawują nadzór nad obszarem.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się sąsiedztwo z polami, co umożliwia spływ zanieczyszczeń wielkopowierzchniowych oraz wnikanie gatunków łąkowych i synantropijnych, poza tym: nagłe i silne zjawiska atmosferyczne (wiatr, okiść), erozja wodna, gradacja szkodników.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wodny Dół - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• trzmielojad - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 1, tel. (082) 576 28 81. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl. - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Krasnystaw (krasnostawski, woj. lubelskie)