Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kiszewo

Kod obszaru:

PLH300037

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2301,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jedna z najliczniejszych znanych kolonii rozrodczych nocka dużego.
Ostoja obejmuje kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie, na strychu którego znajduje się kolonia rozrodcza nietoperza. Wyznaczone poza ostoją obszary potencjalnych żerowisk nietoperzy zdominowane są przez zbiorowiska borów sosnowych. Jedynie w zachodniej części kompleksu wzdłuż doliny Kończaka występują liniowo nieco większe fragmenty lasów liściastych - łęgów.
Miejscowość Kiszewo położona jest nad Wartą, natomiast żerowisko zlokalizowane są w Puszczy Noteckiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar rozciąga się na północ od Kiszewa i Warty, w głąb Puszczy Noteckiej. Położny jest przy drodze powiatowej Oborniki – Obrzycko. Dotrzeć do obszaru można samochodem lub na rowerach bądź zatrzymać się w czasie spływu kajakowego Wartą. Wzdłuż ww. drogi, jak również przez sam obszar przebiegają piesze szlaki turystyczne.
Obszar i okolice stanowią dobre miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej a także wędkarstwa. W okolicach obszaru miejsc noclegowych oraz punktów gastronomicznych należy szukać w samych Obornika, a także w pobliskich: Bąblinku, Jaryszewie.
Informacje turystyczne: w punktach informacji turystycznej w Oddziale Wielkopolskim PTTK.

Zagrożenia:

Kolonia jest zagrożona tylko potencjalnie: ewentualne zmiany mikroklimatu, płoszenie zwierząt, prowadzenie remontów w niewłaściwy sposób (np. w okresie przebywania nietoperzy w schronieniu tj. IV-XI, stosowanie toksycznych środków do konserwacji drewna, uszczelnienie wlotów).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań tel. (61) 831 11 77, fax (61) 831 11 99 e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Oborniki (obornicki, woj. wielkopolskie)