Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Kujańskie

Kod obszaru:

PLH300052

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1018,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w Borach Kujańskich, na Pojezierzu Krajeńskim. Charakteryzuje się krajobrazem leśno-jeziorno-łąkowym. Spotyka się tu przykłady bardzo dobrze funkcjonujących torfowisk źródliskowych i przejściowych. W obszarze występują jeziora ramienicowe, dystroficzne i eutroficzne. W jeziorze Borówno rośnie chroniona w Polsce i bardzo rzadka w Europie ramienica Lychnothamnus barbatus. W północnej części Uroczysk Kujańskich, znajduje się eutroficzne jezioro Wierzchołek. Przylega do niego torfowisko źródliskowe z czynnym procesem kształtowania się trawertynów, w obrębie którego występują populacje rzadkich mszaków chronionych w Polsce. Obszar wyróżnia kompleks unikalnych kwaśnych dąbrów w odmianie kontynentalnej. Spotkać tu można również łąki, lasy łęgowe, płaty grądów i kwaśnych buczyn, kompleks borów i brzezin bagiennych. Uroczyska Kujańskie to miejsce występowania wielu gatunków chronionych i zagrożonych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Uroczyska Kujańskie są obszarem od wschodu wchodzącym na teren Doliny Łobżonki. Najbliżej obszaru, z większych miejscowości, położone jest Zakrzewo, Kujan i Śniardowo Złotowskie. Przez pierwszą z nich przebiega droga wojewódzka nr 188, a przez pozostałe droga wojewódzka nr 189. Krzyżują się one, w nieco dalej położonym, Złotowie.
Teren ostoi jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczych– biegnie wśród kompleksów jezior i lasów. Dużą atrakcją jest możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzekami: Gwdą, Rurzycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie spływy zapewniają przede wszystkim przepiękne widoki dzikiej przyrody.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest wzrost trofii jezior, wywołany głównie niewłaściwą gospodarką wędkarsko-rybacką. Inne to: spadek poziomu lustra wody powierzchniowej i gruntowej oraz spontaniczny pojaw lub świadome wprowadzanie, obcych ekologicznie i geograficznie gatunków.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań tel. (61) 831 11 77, fax (61) 831 11 99 e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl/ Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl fax. (61) 256 10 21, tel. (61) 256 11 70, (61) 256 11 72

Jednostki administracyjne:

• Zakrzewo (złotowski, woj. wielkopolskie)