Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Poligon w Okonku

Kod obszaru:

PLH300021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2180,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 130 – 175 m npm i obejmuje teren dawnego poligonu w Okonku, obecnie przekazany Nadleśnictwu Okonek. Część terenu została zalesiona (25% terenu, w tym: lasy iglaste -12,00 %, lasy liściaste - 7,00 %, lasy mieszane - 1,00% powierzchni) jednak nadal jest to jeden z lepiej zachowanych w Polsce kompleksów rozległych wrzosowisk i muraw napiaskowych, a znaczny obszar jest chroniony (m. in. poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów czy budowę zastawek dla powstrzymania odpływu wód – zabiegi prowadzi Nadleśnictwo Okonek na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej dawnego poligonu i kompleksowego projektu jego ochrony.). Bagna zajmują 5,00 % obszaru, łąki i pastwiska 34,00 %, tereny rolnicze - 5,00 % obszaru, a roślinność rozproszona 31,00 %.
Obszar cechują wysokie walory krajobrazowe (np. przełom rzeczki Czarnej ze źródliskami) i biologiczne np. stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego na Egipskiej Górze, rozległe torfowisko z elementami mechowiskowymi w dolinie Czarnej, na zachód od Okonka, fragmenty cennych olsów ze starymi drzewostanami, stanowisko pływaka olbrzymiego.
Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, 5 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki ssaków i 2 gatunki bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest dostępny samochodem i koleją – trzeba dojechać do miejscowości Okonek i dalej na zachód bezdrożami dawnego poligonu armii radzieckiej.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze - obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z lasami i terenami otwartymi. Doskonałe warunki dla grzybiarzy.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Specyficzna historia terenu stanowi podstawę do coraz popularniejszej turystyki militarnej.
Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Szczecinku i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • Zalesianie, zarastanie wrzosowisk.
  • Eutrofizacja siedlisk I zmiany reżymu wodnego.
  • Odpady.
  • Penetracja turystyczna.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lelek - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• gąsiorek - ptak
• dzierzba czarnoczelna - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• zalotka większa - bezkręgowiec
• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Wielkopolska Organizacja Turystyczna www.wotwielkopolska.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Dolina Gwdy w Pile Klub Przyrodników, Świebodzin Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Okonek (RDLP Piła) WZMiUW Poznań, Rejonowy Oddział w Pile - rzeka Czarna Urząd Gminy Okonek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Okonek Oddział PTTK w Poznaniu OTOP, Warszawa Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM, Poznań

Jednostki administracyjne:

• Okonek (złotowski, woj. wielkopolskie)