Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

Kod obszaru:

PLH200010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

20306,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 20317,6 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH20_19.

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 118 – 158m npm. Obejmuje dolinę Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do Suraża oraz leżące w lasach pobliżu Suraża, silnie zarośnięte "Stawy Pietkowskie". Jest to jeden z najlepiej zachowanych w Polsce fragmentów doliny rzecznej o reżymie kształtowanym przez regularne wylewy. Koryto Narwi ma na tym odcinku naturalny charakter, z meandrami i starorzeczami. Wzdłuż koryta rosną zakrzewienia i zadrzewienia wierzbowe. W dolinie o szerokości 0,3-3,0 km występują zbiorowiska szuwarowe, turzycowiska i szuwary mannowe, a wokół starorzeczy - trzcinowiska. Lasy pokrywają niewielką część doliny – 22%, w tym lasy iglaste 15,00 %, liściaste 4,00 %, mieszane 2,00 %, lasy w stanie zmian 1,00 %. Łąki i pastwiska zajmują 54,00 % powierzchni terenu, zbiorniki wodne 1,00%, a tereny rolnicze i działki - 23,00 %.
Cenne mokradła nadnarwiańskie zalicza się do największych w środkowej Europie. Stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 12 gatunków zwierząt z Załącznika II tej Dyrektywy, a także co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 9 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze. W okresie lęgowym obszar zasiedla: cyranka, krwawodziób, błotniak łąkowy, rycyk, błotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, kropiatka, rybitwa czarna, sowa błotna, świerszczak, zielonka, wodniczka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem drogami prowadzącymi do wybranych fragmentów ostoi np. drogą Białystok – Bielsk Podlaski do miejscowości Wojszki lub Płoski czy Zabłudów – Hajnówka do miejscowości Narew lub drogą Białystok – Hajnówka do miejscowości Rybaki. Trasę wzdłuż doliny można pokonać jedynie drogami lokalnymi. Obszar jest również dostępny koleją – linia Białystok – Bielsk Podlaski do stacji Strabla lub linią Hajnówka – Borysówka – Biendziuga.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad dużą rzeką.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, kajakowa, konna, wędkarstwo.
Turyści korzystają z bazy hotelowej we wsiach Rybaki, Juszkowy Gród, Płoski, Wojszki oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • Obniżanie się poziomu wód gruntowych,
  • Zanik użytkowania pastwiskowo-łąkarskiego,
  • Zmiana intensywności użytkowania stawów,
  • Zanieczyszczenia wód.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• podgorzałka - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• dubelt - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• sowa błotna - ptak
• wodniczka - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• różanka - ryba
• piskorz - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, www.podlaskie.pl Brama na Bagna - Lokalna Organizacja Turystyczna, www.wrotapodlasia.pl Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk PTOP Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków WZR woj. podlaskiego Departament Ochrony Przyrody MŚ

Jednostki administracyjne:

• Łapy (białostocki, woj. podlaskie)
• Poświętne (białostocki, woj. podlaskie)
• Suraż (białostocki, woj. podlaskie)
• Wyszki (bielski (podlaskie), woj. podlaskie)
• Juchnowiec Kościelny (białostocki, woj. podlaskie)
• Bielsk Podlaski (bielski (podlaskie), woj. podlaskie)
• Zabłudów (białostocki, woj. podlaskie)
• Narew (hajnowski, woj. podlaskie)
• Michałowo (białostocki, woj. podlaskie)
• Narewka (hajnowski, woj. podlaskie)