Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Szyszły

Kod obszaru:

PLH060042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

981 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości średnio 218 m npm i obejmuje głównie łąki i pastwiska (74,00 % powierzchni obszaru) i torfowiska (24,00 %) w dolinie rzeki Szyszły. Grunty orne zajmują 2,00 % powierzchni terenu. Łąki są ekstensywnie użytkowane, w dobrym stanie, w szczególności płaty łąk zmiennowilgotnych z cennymi zbiorowiskami roślinnymi. W miejscach dawnej eksploatacji torfu wykształciły się bardzo bogate florystycznie torfowiska węglanowe.
Występuje tu 7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 6 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Obszar ważny dla zachowania lipiennika Loesela Liparis loeseli i starca wielkolistnego Senecio macrophyllus na jednym z czterech stanowisk na zachodniej granicy zasięgu występowania w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zachodnia granica obszaru leży we wsi Zawady, a na wschodzie jest nią szosa łączącą wsie Dyniska Stare i Dębinę. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogami lokalnymi np. drogą z Tomaszowa Lubelskiego na południowy wschód do Jarczowa i, za Jarczowem, do wsi Zawady.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w środowisku wiejskim nad małą rzeką.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Jarczowie można zwiedzić siedemnastowieczną cerkiew drewnianą.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zmiana fizyczno-chemicznych stosunków wodnych (odwadnianie, intensyfikacja stosowania nawozów sztucznych. śmiecenie),
  • naturalna sukcesja roślinności,
  • wypalanie łąk,
  • eksploatacja torfu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• dubelt - ptak
• podróżniczek - ptak
• wodniczka - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/ Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna www.lrot.pl Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze" www.lot.roztocze.com Instytut Biologii UMCS Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, OT Zamość Roztoczański Park Narodowy IOP PAN Kraków

Jednostki administracyjne:

• Jarczów (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Ulhówek (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)