Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wzgórza Moryńskie

Kod obszaru:

PLH320055

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

588 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Wzgórza Moryńskie stanowią fragment Pojezierza Myśliborskiego i obejmują tereny ciągnące się od miejscowości Moryń na południu, do miejscowości Mętno na północy, a także fragment rynny jeziornej pomiędzy jeziorami Morzycko i Mętno. Przeważającym typem siedlisk są tu siedliska półnaturalne: łąki, pastwiska, murawy, śródpolne jeziorka i mokradła. Bardzo licznie występują murawy kserotermiczne, łęgi zboczowe z fiołkiem wonnym oraz łąki świeże z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych. To jedno z większych skupisk roślinności kserotermicznej w regionie, przy tym, otoczone polami uprawnymi, stanowi korytarz ekologiczny dla gatunków kserotermicznych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w gminie Moryń i przylega do zachodniej strony miasta Moryń. Przez Moryń przebiega droga wojewódzka nr 125. W granicach miasta znajduje się duże jezioro Morzycko. Miejscowość ma bardzo rozwiniętą bazę gastronomiczno- noclegową.
Gmina Moryń to rejon o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Piękne lasy i tereny o urozmaiconym krajobrazie morenowym nadają się do wędrówek pieszych i rowerowych. Przez gminę prowadzi niebieski szlak turystyczny z Mieszkowic nad Odrę, w okolicach wsi Piasek. Na amatorów jazdy konnej czeka Stadnina Koni w Bielinie i Ośrodek Jeździecki "Podkowa" w Moryniu. Fragment północnej oraz południowej części gminy zajmuje Cedyński Park Krajobrazowy.

Zagrożenia:

Zagrożenie mogą stanowić spływy z pól uprawnych oraz eutrofizacja muraw kserotermicznych. Poza tym: zalesianie muraw kserotermicznych jako nieużytków i znajdujących się na gruntach prywatnych oraz obniżanie się poziomu wód gruntowych, prowadzące do przesychania łęgów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cedyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Moryń (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)