Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Pobłockie

Kod obszaru:

PLH220042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

111,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar należy do kompleksu torfowisk bałtyckich położonych w lasach mieszanych na wysokości 23 - 27 m n.p.m. Obejmuje dobrze zachowane, kopułowe torfowisko wysokie z typowym, koncentrycznym układem siedlisk: od w znacznej części zalesionych obrzeży (bory bagienne) po bezleśną wierzchowinę (mszary i mszarniki wrzoścowe). W części wschodniej występują już niemal całkowicie zarośnięte jeziorka dystroficzne. Występują tu rzadkie gatunki roślin torfowisk (wełnianeczka darniowa, wrzosiec bagienny, woskownica europejska) i aż 7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny. Można tam dojechać koleją lub autobusami PKS czy komunikacją prywatną do Lęborka, a następnie drogą nr 214 na północ 16 km do Wicka i na południowy zachód ok. 8 km do Pobłocia.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku na zapleczu terenów nadmorskich.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, kajakowa, konna. W Pobłociu można rozpocząć zwiedzanie regionu korzystając z nadmorskiej trasy turystyki samochodowej czy 2 tras rowerowych i szlaków pieszych.
Turystyka krajoznawcza: W Pobłociu można zwiedzić murowany pałac, z początku XX w., rezydencję dawnych właścicieli ziemskich.
Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Lęborku, pensjonatach, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach nadmorskich.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • Odwodnienie rowami melioracyjnymi i transpiracja leśna, (W 2006 r. rozpoczęto renaturalizację torfowiska (projekt LIFE- Nature) - przewiduje się budowę ok. 30 zastawek.
  • Usuwanie martwych i umierających drzew.
  • zanieczyszczenia wód, rybołówstwo i wędkarstwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Torfowisko Pobłockie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku; Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna www.prot.gda.pl; Lokalna Organizacja Turystyczna, Łeba www.lotleba.pl; RDLP - Nadleśnictwo Damnica; Klub Przyrodników, Świebodzin; Urząd Gminy Główczyce; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; Oddział PTTK w Lęborku

Jednostki administracyjne:

• Główczyce (słupski, woj. pomorskie)