Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy Kiszkowskie

Kod obszaru:

PLH300050

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

477,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Stawy w dolinie Małej Wełny są jedną z najważniejszych w Wielkopolsce ostoi kumaka nizinnego.
Obszar ten obejmuje fragment doliny Małej Wełny oraz niewielkiego dopływu w okolicach Kiszkowa, wzdłuż których wybudowano w latach 80. ubiegłego wieku dwa kompleksy stawów rybnych. Większy z zespołów stawu, znajdujący się na wschód od Kiszkowa, w dolinie rzeki Małej Wełny i zajmuje powierzchnię około 200 ha. Użytkowanie tych stawów jest kłopotliwe ze względu na trudności z utrzymaniem odpowiedniej ilości wody. Tylko częściowo wykorzystywane są do produkcji karpia, na pozostałej części utrzymywane są płytkie rozlewiska, silnie zarośnięte roślinnością szuwarową i zaroślami wierzbowymi.
Drugi kompleks niewielkich stawów rybnych wybudowano w układzie szeregowym wzdłuż niewielkiego cieku wodnego na północ od Kiszkowa między Rybnem a Pomarzanami. Powierzchnia tych stawów waha się od 0,5 do około 15 hektarów. Większość z nich jest w dużym stopniu zarośnięta roślinnością szuwarową, niektóre, zwłaszcza te mniejsze, nawet w całości. Prowadzona jest na nich ekstensywna gospodarka rybacka. Ze względu na deficyty wody w niektóre lata, poziom wody obniża się nawet o kilkadziesiąt centymetrów lub stawy pozostają nie napełnione. Groble w obydwu kompleksach stawowych porośnięte są roślinnością trawiastą, często o kserotermicznym charakterze. W bezpośredniej bliskości obszaru brak jest większych kompleksów leśnych, a tereny otaczające wykorzystywane są rolniczo.
Na terenie obszaru Dolina Małej Wełny znajdują się także dwa nieduże jeziora: Rybno Małe (24 ha, w tym 10 ha otwartego lustra wody) i Rybno Duże (15 ha). Ze względu na ich podpiętrzenie i prowadzenie działalności rybackiej mają one charakter zbliżony do stawów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Aby dotrzeć do obszaru należy dojechać do miejscowości: Kiszkowo, Myszki, Rybno Wielkie, Kamieniec lub Pomarzany. Kiszkowo leży przy drodze wojewódzkiej nr 197 (Sława Wielkopolska - Gniezno). Następnie drogami lokalnymi można się dostać do pozostałych miejscowości.
Obszar stanowi dobre miejsce do uprawiania turystyki pieszej, obserwacji przyrodniczych. Stawy otoczone są terenami rolniczymi i brak jest kompleksów leśnych w najbliższym sąsiedztwie obszaru. Brak też bazy turystycznej, aczkolwiek nocleg i wyżywienie można znaleźć w kwaterach agroturystycznych rozsianych wokół obszaru np. w Sławnie, Kiszkowie.
W odległości kilkunastu km znajduje się jezioro Lednickie w Lednickim Parku Krajobrazowym, a w nim Muzeum Pierwszych Piastów oraz Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach.

Informacje turystyczne: w Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu; Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie, w Polskim Towarzystwie Turystyczno–Krajoznawczym w Oddziale „Ziemi Gnieźnieńskiej”.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest deficyt wody w stawach w okresie wiosenno-letnim, zwłaszcza na najważniejszej ostoi kumaka nizinnego - nieużytkowanych gospodarczo dwóch stawach przy samej wsi Kiszkowo. Pozostałe zagrożenia to wypalanie roślinności, zanieczyszczenie wody, zabudowa mieszkaniowa, wydeptywanie roślinności.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; http://poznan.rdos.gov.pl/; e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl; Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań; tel. (0 61) 854-16-08; fax. (0 61) 854-16-02

Jednostki administracyjne:

• Kłecko (gnieźieński, woj. wielkopolskie)
• Kiszkowo (gnieźieński, woj. wielkopolskie)