Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łysa Góra

Kod obszaru:

PLH180015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2743,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 288 - 692 m n.p.m. i obejmuje masyw Łysej Góry (641 m n.p.m.) rozcięty głębokimi jarami o stromych zboczach, na których tworzą się osuwiska. Las porasta 93% obszaru, w tym: lasy iglaste zajmują 33,00 %, lasy liściaste 24,00 %, a lasy mieszane 36,00 %. W jarach występują cenne jaworzyny, a na zboczach gór - starodrzew jodłowo-bukowy z dużą domieszką cisa pospolitego. Łąki i pastwiska (w dużej części nieużytkowane) zajmują 2,00 % powierzchni terenu, naturalne murawy - 1,00 %, a grunty orne - 3,00 %, działki - 1,00 %.
Typowo wykształcone i dobrze zachowane zbiorowiska leśne, a szczególnie jaworzyny i żyzne buczyny to siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Z gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej należy wymienić bogate stanowisko nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony koło Nowego Żmigrodu jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jasło – Dulka lub drogą Gorlice - Dukla do miejscowości Żmigród i dalej drogami lokalnymi, do wybranych fragmentów ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w górach.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W pobliskich: w Chyrowie można zwiedzić kościół z 1771 roku, w Krempnie cerkiew drewnianą z 1782 roku, w Kotaniu cerkiew drewnianą z XVII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Dukli oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy nadmierny wyręb starodrzewi. Potencjalne zagrożenia są związane z planowaną budową elektrowni wodnej i sieci elektrowni wiatrowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łysa Góra - rezerwat przyrody
• Magurski Park Narodowy - park narodowy
• Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• nadobnica alpejska * - bezkręgowiec
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl, Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, www.beskidniski.org.pl, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Lasy Państwowe, RDLP Krosno, nadl. Dukla,

Jednostki administracyjne:

• Nowy Żmigród (jasielski, woj. podkarpackie)
• Krempna (jasielski, woj. podkarpackie)
• Dukla (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)