Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Bielawy

Kod obszaru:

PLH320053

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

456,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje odcinek doliny niewielkiej rzeki pomorskiej - Bielawy. Ma ona długość ok. 14 km. Wypływa z okolic wsi Sowno ,a uchodzi do Grabowej. Bielawa jest siedliskiem niewielkiej, lecz ważnej populacji wydry europejskiej. W dolinie rzeki Bielawy stwierdzono występowanie 358 gatunków roślin naczyniowych, w tym licznych gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych w skali Polski lub Pomorza. W obszarze znajdują się wyjątkowo dobrze wykształcone i zachowane płaty grądów subatlantyckich, kwaśne dąbrowy i łęgi źródliskowe. Sama Bielawa jest dobrze wykształconą rzeką włosienicznikową.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dolina Bielawy znajduje się na terenie gminy Sianów. Przez obszar przechodzi droga krajowa nr 6. Nocleg znajdziemy bardzo łatwo. Hotele, pola namiotowe schroniska i gospodarstwa agroturystyczne są praktycznie „rozsiane” po terenie całej gminy.
Jest to przepiękny region, położony w niedalekiej odległości od Morza Bałtyckiego, wolny od wielkiego przemysłu, charakteryzujący się czystym powietrzem i bogatymi przyrodniczo, przepięknymi zakątkami. Jest to także idealne miejsce do aktywnej formy wypoczynku. Istnieją tu liczne szlaki piesze, rowerowe i spływy kajakowe. Przez teren gminy przebiegają 3 piesze szlaki:

  • Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego, upamiętniający pierwszego koszalińskiego przewodnika turystycznego, wiedzie on od góry Chełmskiej do Kurozwęcza przez Maszkowo;
  • Szlak „Porwanego Księcia”, wiedzie od Sianowa do Góry Chełmskiej. Nazwa szlaku nawiązuje przez mieszkańców Koszalina księcia pomorskiego Bogusława X
  • Szlak im. Papieża Jana Pawła II, który powstał w oparciu o średniowieczny trakt łączący dwa miasta – Koszalin i Polanów oraz położone obok nich dwie góry - Chełmską i Świętą;

Koncepcja wytyczenia szlaków rowerowych opiera się na założeniu wyznaczenia 10 tras rowerowych. Trasy te to dwa pierścienie wokół Sianowa oraz 8 tras wychodzących z Sianowa i docierających do najciekawszych zakątków gminy Sianów.
W gminie Sianów możliwa jest nauka jazdy konnej czy windsurfingu. Do innych atrakcji z pewnością należą organizowane co roku, liczne imprezy, m.in. Dni Ziemi Sianowskiej Międzynarodowy Plener Malarskiczy Jarmark Hobbitów.

Zagrożenia:

Potencjalne zagrożenia to regulacja i każda zmiana charakteru rzeki , próby lokalizacji retencji zbiornikowej lub elektrowni wodnych oraz każde zagrożenie dla czystości wody rzeki.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200, 91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Malechowo (sławieński, woj. zachodniopomorskie)
• Sianów (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)