Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Sobowice

Kod obszaru:

PLH060024

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

175,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 197-203 m n.p.m. i obejmuje fragment unikatowego w skali Europy zmeliorowanego, węglanowego torfowiska niskiego (69% powierzchni obszaru), z kopułami torfowymi znajdującymi się w części południowej, z wyraźnymi lejami źródliskowymi, zasilanymi ze źródeł artezyjskich. Jest to torfowisko dolinne, powstałe między dwoma wzniesieniami. Jedno z wzgórz jest porośnięte lasem. Dominuje torf szuwarowy. Z podmokłościami kontrastują niewielkie, suche wyniosłości terenu, z płytko zalegającymi pokładami kredy, zwane "grądzikami". porośnięte m.in. murawami kserotermicznymi oraz łąkami trzęślicowymi. Na terenie obszaru występują cztery typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej.

Na terenie ostoi występuje 434 gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tu najobfitsze w Polsce stanowisko języczki syberyjskiej - rośliny krytycznie zagrożonej w Polsce i cennej z europejskiego punktu widzenia oraz jedyne w regionie chełmskim stanowisko wątlika błotnego. Występuje tu również wiele innych roślin rzadkich i chronionych np. brzoza niska, wierzba lapońska, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty oraz storczyki - storczyk krwisty i szerokolistny.

Ostoja ta jest szczególnie istotna dla ochrony owadów, szczególnie cennych gatunków motyli: czerwończyka nieparka, modraszka nausitousa oraz jednego z trzech znanych w Polsce stanowisk strzępotka edypusa.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest na Wyżynie Lubelskiej, na terenie Pagórów Chełmskich, ok. 1 km na południowy zachód od miasta Chełm. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Do Chełma można dojechać pociągiem z Lublina, lub autobusem PKS z Lublina, Zamościa i Warszawy. Z Chełma można podjechać autobusem PKS do wsi Zawadówka, leżącej nad potokiem Janówka (dopływem Uherki). W Chełmie jest możliwość noclegu w hotelu i schronisku młodzieżowym PTSM i gospodarstwach agroturystycznych. Jest tu również kilka barów i restauracji. W okolicy, głównie w Chełmie, można uczestniczyć w wielu imprezach cyklicznych np: Chmielaki, Międzynarodowy Jarmark Chełmski "Jak dobrze mieć sąsiada” promujący kulturę regionu czy spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie”.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda unikalnych torfowisk węglanowych.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Chełmie warto zwiedzić: pozostałości grodu z X wieku, Bazylikę p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zespół pokatedralny, kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów, zespół popijarski, Stare Miasto, kościół p.w. Andrzeja Apostoła, Klasztor Reformatów, cerkiew Świętego Jana Teologa,magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe z udostępnioną do zwiedzania około 2 - kilometrową podziemną trasą z duchem Bieluchem, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. W Dorohusku warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy pałacu Suchodolskich i kościół św. Jana Nepomucena.

Turystyka międzynarodowa: obszar leży przy trasie prowadzącej z Lublina do przejścia granicznego w Dorohusku.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy przesuszenie siedlisk, sukcesja roślinności zaroślowej, a także zbyt intensywne użytkowanie łąk i kłusownictwo (kolekcjonerzy motyli, w szczególności strzępotka edypusa). Innym zagrożeniem jest wiosenne wypalanie łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzępotek edypus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• derkacz - ptak
• dubelt - ptak
• gąsiorek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• języczka syberyjska
• starodub łąkowy
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Chełmski Park Krajobrazowy 22-100 Chełm, ul. Kamieńskiego 6 tel. (82) 563-25-20, 563-16-32
  • RDLP w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4 tel. (81) 532-70-31
  • Nadleśnictwo Chełm 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 123, tel. (82) 560-32-09
  • Wojewódzki Konserwator Przyrody Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin tel. (81) 74-24-468
  • Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm http://urzad.chelm.pl/

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Informacja Turystyczna w Chełmie, http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 tel. 507 324 323, 600 970 932 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Chełm (chełmski, woj. lubelskie)