Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bukowy Las Górki

Kod obszaru:

PLH320062

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

964,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar "Bukowy Las Górki" położony jest w pobliżu Koszalina i Jeziora Jamno. Stanowi zwarty, dobrze zachowany kompleks leśny, w którym występują płaty starodrzewi z dominacją grądów subatlantyckich, łęgu jesionowego i buczyn. Unikatem w skali Pomorza jest występowanie łęgów jesionowych w typie siedliska "91F0” W Bukowym Lesie Górki występuje wiele gatunków górskich i atlantyckich.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w bliskiej odległości, na północny zachód od Koszalina. Bardzo łatwo jest się do niego dostać, bowiem Koszalin posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Krzyżują się w nim drogi krajowe nr 6 i 11 oraz wojewódzkie nr 165, 167, 203 i 206. Koszalin posiada dwa dworce kolejowe: Koszalin i Koszalin Wąskotorowy, które znajdują się przy ulicy Armii Krajowej. Przez Koszalin przechodzą linie kolejowe: nr 202: Szczecin-Gdańsk, nr 402: początek linii prowadzącej do Goleniowa, przez Kołobrzeg i Trzebiatów oraz nr 427. Z Koszalina kursuje również szynobus do Mielna.
Znajdziemy tu bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.
Bukowy Las Górki zajmuje fragment gminy Będzino, której największym walorem turystycznym jest bliskość morza. Spacery piesze lub wyprawy rowerowe na malownicze plaże obmywane najczystszymi na całym wybrzeżu wodami Bałtyku są idealnym sposobem na odpoczynek i ucieczkę od miejskiego hałasu. Kiedy zaś znów zatęsknimy za „miejskim życiem” Koszalin na pewno skusi nas licznymi atrakcjami. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że Koszalin stanowi ważny ośrodek kulturalny, w którym znajduje się m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Teatr Propozycji Dialog, Muzeum Radia, Muzeum Włodzimierza Wysockiego, Muzeum Okręgowe, Skansen Jamneński, Muzeum Wody, Filharmonia Koszalińska, Studio Poezji i Piosenki Haliny i Krzysztofa Ziembińskich, wiele galerii, kina:Alternatywa, Kryterium, Multikino.. W Koszalinie znajduje się największy w Polsce amfiteatr. Co roku odbywają się tu liczne, ciekawe imprezy i festiwale, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Festiwal Filmowy "Młodzi i Film", Letni Festiwal Kabaretów, Festiwal Organowy, Festiwal Chórów Polonijnych, Hanza Jazz Festiwal.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych, w tym przesuszanie się wilgotnych lasów. Poza tym możliwa jest szkodliwa dla obszaru urbanizacja terenów przyległych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Koszaliński Pas Nadmorski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200 begin_of_the_skype_highlighting    91 - 43 05 200   end_of_the_skype_highlighting, fax. 91 - 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Będzino (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
• Koszalin (Koszalin, woj. zachodniopomorskie)
• Biesiekierz (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)