Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Orlickie

Kod obszaru:

PLH020060

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2798,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 457 - 1081 m n.p.m. i obejmuje E i NE zbocza Gór Orlickich zbudowane z prekambryjskich skał metamorficznych (głównie łupki łyszczykowe i gnejsy z soczewami wapiennymi. W wapieniach rozwinęły się zjawiska krasowe: jaskinie (Złota Sztolnia) oraz ponory i wywierzyska (w dolinach Białego i Wapiennego Potoku). Ekspozycja stoków zaostrza topoklimat gór - w Zieleńcu średnia temperatura w roku wynosi 4,4 °C, a opady - 1321 mm rocznie. Okres wegetacyjny trwa poniżej 28 tygodni. Góry są ważnym wododziałem, który rozdziela zlewisko Morza Północnego (rzeka Bystra) od zlewiska Morza Bałtyckiego (dopływy Bystrzycy Dusznickiej i Nysy Kłodzkiej). W dolinie górnej Bystrzycy Dusznickiej, miejscami o charakterze przełomowym (Smocze Gardło powyżej Dusznik Zdroju) występuje wiele cennych stanowisk flory wraz z siedliskami priorytetowymi. W obszarach źródliskowych potoków występują torfowiska niskie, na zboczach gór powstały torfowiska węglanowe.
Tereny rolnicze zajmują 22,00 % powierzchni obszaru. Lasy – 64%, w tym: lasy iglaste (głównie las świerkowy) - 34,00 %, lasy liściaste - 5,00 % ( między Dusznikami a Zieleńcem znajduje się najlepiej zachowany w Sudetach Środkowych kompleks żyznych i ziołoroślowych lasów bukowych, lokalnie występują naturalne jaworzyny miesiącznicowe i podgórskie łęgi jesionowe), łąki i pastwiska - 6,00 % (wilgotne i świeże łąki górskie), a tereny luźno zabudowane - 1,00 %
Szata roślinna gór została silnie przekształcona przez człowieka, tym nie mniej tworzy mozaikę siedlisk leśnych, naskalnych i łąkowych. Stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 4 priorytetowe) oraz kilkadziesiąt zagrożonych gatunków flory oraz gatunki prawnie chronione w Polsce lub znajdujące się na regionalnej Czerwonej Liście. 7 gatunków wymienionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie istotnym walorem jest największa obecnie znana w Polsce populacja goryczuszki czeskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży przy granicy z Czechami i jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Do wybranych fragmentów ostoi można dojechać drogą Kłodzko – Kudowa lub drogą Kłodzko – Międzylesie i dalej drogami lokalnymi. Możliwy też jest dojazd liniami kolejowymi: Kłodzko – Kudowa lub Kłodzko – Międzylesie – stacje kolejowe są jednak oddalone od gór o kilka km.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w lasach górskich.
Turystyka kwalifikowana: narciarstwo, górska piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Dusznikach Zdroju można zwiedzić XVII-wieczną papiernię, w Bystrzycy Kłodzkiej mury i wieże miejskie z XV wieku, w Gorzanowie i Międzylesiu kompleksy pałacowe.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Zieleńcu i Lasówce, w miejscowościach wczasowych i uzdrowiskach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • nadmierny i niekontrolowany rozwój infrastruktury narciarskiej w rejonie Zieleńca,
  • niewłaściwa gospodarka leśna (głównie jej intensyfikacja).
  • inwazja obcych gatunków synantropijnych (Impatiens spp., Reynoutria spp.).
  • zanieczyszczenie powietrza.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• podkowiec mały - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• głowacz białopłetwy - ryba
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• goryczuszka czeska*

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląska Organizacja Turystyczna www.dot.org.pl Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej http://www.lot.sudety.info.pl/,

Jednostki administracyjne:

• Lewin Kłodzki (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Duszniki-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)